Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Introduksjonsprogram for innvandrere

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Integrering, Voksenopplæring, Emneord

kommuneMålet med introduksjonsprogrammet er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Fra 1. juli 2011 er det endringer i introduksjonsloven. Det er nå vedtatt en lovendring som gjør at nye grupper får rett og plikt til å delta i et toårig introduksjonsprogram på fulltid.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Hver enkelt deltaker skal ha et individuelt tilpasset introduksjonsprogram, basert på vedkommendes bakgrunn og forutsetninger.

Loven pålegger alle kommunene en plikt til å sørge for introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere som er bosatt i kommunen og som omfattes av introduksjonslovens personkrets. Det innebærer blant annet at kommunen har plikt til å tilby den enkelte introduksjonsprogram så snart som mulig og senest innen tre måneder etter bosetting, eller etter at krav om deltakelse blir framsatt.

Den enkelte kommune koordinerer arbeidet med introduksjonsordningen, men står fritt til å inngå i samarbeid med andre kommuner eller samarbeide med private tilbydere om gjennomføringen av introduksjonsordningen.

Deltakelse i introduksjonsprogram gir rett til introduksjonsstønad tilsvarende 2G (kr 133 624 per 1. mai 2007) på årsbasis (personer under 25 år mottar 2/3 stønad). Ved illegitimt fravær reduseres stønaden tilsvarende fraværet. Stønaden er skattepliktig. Ved gjennomført eller avbrutt introduksjonsprogram skal det utstedes et deltakerbevis.