sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Helsestasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneHelsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 6-20 år og helsestasjon for ungdom.

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

Lokal beskrivelse

Lovgrunnlag
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsestasjon for barn:
Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Tjenesten er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen skal fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader. Samarbeidet med andre aktører tverrfaglig og tverretatlig kan være verdifullt.

På helsestasjonen får du tilbud om:
 Svangerskapskonsultasjon
 Helseundersøkelse
 Informasjon og tilbud om barnevaksinasjoner
 Rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer
 Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper

Oversikt over tilbudet: (Det kan bli individuelle tilpasninger)
 Nyfødt(1-2uker): Hjemmebesøk av helsesøster.
 2-4 uker: Samtale og undersøkelse ved helsesøster
 6 uker: Barnet undersøkes av lege. Samtale og vaksine med helsesøster.
 3 mnd.: Samtale, undersøkelse og vaksine v/helsesøster
 4 mnd.: Samtale og undersøkelse ved helsesøster og fysioterapeut
 5 mnd.: Samtale, undersøkelse og vaksine v/helsesøster
 6 mnd.: Barnet undersøkes av lege. Samtale med helsesøster.
 7-8 mnd.: Samtale og undersøkelse v/ helsesøster
 10 mnd.: Samtale og undersøkelse ved helsesøster
 1 år: Barnet undersøkes av lege. Samtale og vaksine v/helsesøster
 15 mnd.: Samtale, undersøkelse og vaksine v/ helsesøster
 18 mnd.: Samtale og undersøkelse ved helsesøster
 2-21/2 år: Barnet undersøkes helsesøster og lege. Samtale med helsesøster.
 4-41/2 år: Barnet undersøkes av lege. Synstest. Samtale med helsesøster.

Skolehelsetjenesten:
Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Åpningstid:
Helsesøster har arbeidstid fra kl 08- 1530.
Helsesøster har kontortid ved ungdomsskolen hver torsdag fra kl 08.00 – 13.00. Ellers i barneskolen ved behov. Vi ønsker at elever og foreldre tar kontakt ved behov også i skolehelsetjenesten.

Pris for tjenesten: Tjenesten er gratis.


Hva du kan forvente av helsestasjonen? 
 En tilgjengelig tjeneste; der du kan forvente at vi ringer deg tilbake om du ikke fikk svar på telefonen, vi svarer også på mail fra deg.
 At du møtes med respekt og at det er lav terskel for å ta opp det du har behov for, ønsker å snakke om eller få tilbakemelding på.
 At du får informasjon om det blir endringer eller forsinkelser i planlagte ting.

Hva forventer vi av bruker?
 At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen eller ikke ønsker vaksinering.
 At du ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. smittefare. Kontakt fastlegen hvis du ønsker at barnet skal undersøkes. Er du i tvil gir vi deg råd og veiledning pr. telefon.
 At du gir oss tilbakemeldinger på tilbudet du får på helsestasjonen.

Kontaktinformasjon
Helsesøster: Ann Kristin Skånhaug

Hovedkontor: Evenes helsestasjon, Strandaveien 170, 9441 Fjelldal.
Tlf: 76 91 93 19 / 415 72 439

Utekontor på Evenes omsorgssenter: Bjellgamveien 5, 8534 Liland – 1.etasje

Jordmor: Kontor: ETS Medisinske senter i Skånland.
Adresse: Revegårdsveien 10, 9440 Evenskjer. Tlf: 77 08 95 44 ( Tirsdager og torsdager)
Timebestilling utenom tirsdager og torsdager: 77 08 95 65 (Jordmors timebok administreres av helsesekretærene på ETS medisinske senter)
E post: