sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ergoterapi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneErgoterapi har som formål å fremme hverdagslige aktiviteter for den enkelte. Arbeidet utføres ut fra en rehabiliterende og forebyggende målsetning. Ergoterapi er et tilbud til personer som har vanskeligheter med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter, eller til personer som står i fare for å få det som følge av alder, sykdom, funksjonshemming eller skade.

Hverdagslige aktiviteter regnes som de gjøremål som den enkelte finner meningsfulle eller nødvendige i det daglige, i arbeidslivet og/eller i samfunnslivet. 

Ønsker du mer informasjon om tjenesten, ta kontakt med kommunen. 

Lokal beskrivelse

Lovgrunnlag
* Lov om helsepersonell m.v.
* Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.v
* Lov om pasient- og brukerrettigheter
* Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Formål:
* Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
* Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
* Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
* Fremme helse ved å legge til rette for en aktiv og deltakende befolkning og inkluderende samfunn

Hvem kan få tjenesten:
* Personer med medfødte funksjonshemminger, akutte sykdommer, brått funksjonstap eller begynnende funksjonsfall som følge av skader eller lidelser, og hvor funksjonsnivå kan bli vesentlig forverret dersom iverksetting av tiltak ikke blir igangsatt.
* Personer med behov for utredninger i forhold til tilretteleggelse av bolig eller kognitiv fungering.
* Personer som har problemer med utførelse av daglige aktiviteter som eksempelvis å kunne bo i egen bolig, delta i arbeidslivet/skole eller mestre omsorgsansvar.
* Grupper eller individ som står i fare for å utvikle livsstilsykdommer
* Tjenestene ytes i forhold til der brukerne befinner seg. Det kan være hjemme, i barnehagen, på skolen, i institusjon, i avlastningsbolig eller i forhold til poliklinisk vurdering/behandling i egne lokaler hos terapeut

Tjenestetilbud:
Ergoterapi kan inngå i habilitering og rehabilitering som et tverrfaglig tilbud, eller som et enkeltstående tiltak. Tjenesten er et tilbud til både barn og voksne.
Ergoterapi innebærer blant annet:
* Undersøkelse og behandling, samt re- og habiliterende tjenester til barn og unge, voksne og eldre
* Helsefremmende og forebyggende tiltak med grupper og individer
*  Velferdsteknologi og universell utforming

På grunnlag av kartlegging, undersøkelse og vurdering kan følgende tiltak være aktuelle:
* Trening, oppfølging, råd og veiledning i daglige aktiviteter
* Søknad, tilpassing og tilrettelegging av tekniske hjelpemidler
* Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og institusjon. tilrettelegging og endring av bolig og/eller boligplanlegging.
* Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser og universell utforming i bolig, skoler, arbeidsplasser mv veiledning, informasjon og undervisning

Tjenesten omfatter ikke:
Bistand til personer som kun har behov for tilrettelegging av arbeidsplass, i slike tilfeller kan bedriftshelsetjenesten benyttes.

Hva du kan forvente av oss:
* Vi gir deg/din representant hjelp til å søke informasjon, råd og veiledning om andre typer aktuelle tjenester
*  Ut fra kartleggingen vil ergoterapeut foreslå tiltak i forhold til dine mål og behov.
* Ventetid skal ikke overstige 12 uker
* Dersom behovet tilsier at oppfølging haster, skal ventetid ikke overstige 2 uker.
* Det tas direkte kontakt med bruker for avtale
* Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg:
* Aktiv deltakelse og ansvar for å fremme helse og mestring.
* Du medvirker i forhold til målsetning og utforming av tiltak.
* Dersom ikke avtalen kan overholdes, må du gi beskjed om dette og du er selv ansvarlig for å avtale ny tid.

Hva koster tjenesten:
Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon:
Spesialergoterapeut Ingjerd Eriksen
Tlf 90 73 91 06
 
Åpningstider:
Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15.30