Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Helsetjenester

Alternativ behandling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

statAlternativ behandling har til hensikt å lindre eller behandle sykdom eller skade. Men behandlingen er normalt sett ikke en del av den helsehjelp som gis av helsepersonell innenfor den ordinære offentlige eller private helsetjeneste.

Behandlingsreise

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

statBegrepet dekker i dag et tilbud til barn, ungdom og voksne som har inflammatoriske (betennelsesaktige) revmatiske sykdommer, psoriasis, voksne med senskader etter poliomyelitt, samt barn og ungdom med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem.

Ergoterapi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneErgoterapi har som formål å fremme hverdagslige aktiviteter for den enkelte. Arbeidet utføres ut fra en rehabiliterende og forebyggende målsetning. Ergoterapi er et tilbud til personer som har vanskeligheter med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter, eller til personer som står i fare for å få det som følge av alder, sykdom, funksjonshemming eller skade.

Europeisk helsetrygdkort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Utenlandsreiser, Emneord

statHvis du er medlem av folketrygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits, bør du ha med deg et Europeisk helsetrygdkort. Kortet er en dokumentasjon på at du har rett på nødvendig helsehjelp på lik linje med statsborgerne i landet du oppholder deg i. 

Fastlege

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneFastlegeordningen gir alle innbyggerne i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin fastlege. Fastlegeordningen er frivillig. De som ikke ønsker å være del av fastlegeordningen, må selv finne en allmennlege å gå til.

Fengselshelsetjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

statHelsetjeneste for personer som er i fengsel. Det er kommunen som har ansvaret for helsetjenesten i fengsel, og tjenesten er således en del av den kommunale helsetjenesten.

Frikort for helsetjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

statNår du har betalt over et visst beløp i egenandeler, får du Frikort for helsetjenester. Når du mottar dette frikortet, vil du slippe å betale egenandeler resten av kalenderåret. 

Fysioterapi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneFysioterapi inngår i rehabilitering og habilitering. I kommunehelsetjenesten er fysioterapi en lovpålagt tjeneste (Jf. Lov om helsetjenester i kommuner av 1982).

Habilitering og rehabilitering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneHabilitering er hjelp til enkeltpersoner med sammensatte behov. Rehabilitering er hjelp til personer med sammensatte behov som har årsak i nye skader. Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser.

Helsestasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneHelsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 6-20 år og helsestasjon for ungdom.

Hjemmesykepleie

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Omsorgstjenester, Emneord

kommuneHjemmesykepleie er et tilbud til pasienter som bor hjemme. Tjenesten gis ved behov for hjelp til medisinering, stell av sår, personlig hygiene og lignende. Tjenesten utføres av sykepleier eller annen helsearbeider. Tjenesten er gratis, og det er ingen egenandel på tjenesten. 

Kiropraktikk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneEn kiropraktor gir leddfrigjørende behandling, men behandler også muskulaturen.

Legevakt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneAlle kommuner skal ha legevakt. Dette for å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstider. Legevaktordningen er organisert på ulike måter. Noen kommuner har egen legevakt, mens andre inngår i en interkommunal ordning. 

Skolehelsetjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneHelsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 6-20 år og helsestasjon for ungdom. 

Sykehjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Botilbud, Emneord

kommuneSykehjem er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er heldøgnsåpent og heldøgnsbemannet. Sykehjem kan være offentlig eller privat drevet. 

[12  >>