sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Reguleringsplan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kommunal planlegging, Emneord

kommuneEn reguleringsplan er et planverk over et avgrenset område i en kommune. Planen skal tydelig fremvise fremtidig utnyttelse av området.

Det er to typer reguleringsplan. Områderegulering er i kommunal regi. Detaljregulering kan være både i privat og kommunal regi. 

Større bygge- eller anleggsarbeid er ikke tillat dersom det ikke er utarbeidet en reguleringsplan. 

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som fastlegger bruk, flerbruk og vern i bestemte områder, og som gir grunnlag for avklaring av hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Utgangspunktet er at det er et kommunalt ansvar å sørge for å utarbeide reguleringsplaner der dette er bestemt i kommuneplanens arealdel, jf. § 11–9 nr. 1, og der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av tiltak. Kommunen skal vurdere behovet for områderegulering i forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi, jf. § 10–1. Kommunen vil til en viss grad måtte bruke skjønn for å avgjøre behovet for reguleringsplanlegging ut over det som er krevd i kommuneplanens arealdel. Det følger av bestemmelsen at kommunen har ansvar for å sørge for at det utarbeides reguleringsplaner også ut over det som er bestemt i kommuneplanens arealdel, dersom det er behov for det, jf. også tredje ledd. Dersom behovene endrer seg uten at dette er fanget opp i kommuneplanens arealdel, kan det være nødvendig å utarbeide reguleringsplan for et område.

Kravet om at det skal foreligge reguleringsplan før det kan gis tillatelse til gjennomføring av større bygge- og anleggsarbeider er videreført fra PBL 85. Vurderingen av hva som er “større bygge- og anleggsarbeider« må bero på en konkret vurdering ut fra de forhold som gjør seg gjeldende på stedet og i saken. I bestemmelse til kommuneplanens arealdel kan det ut fra byggstørrelse, antall osv. fastsettes når tiltak utløser krav om utarbeiding av reguleringsplan.

Lokal beskrivelse

Evenes kommune har vedtatt en rekke reguleringsplaner, alle er tilgjengelig på hjemmesiden:  folder  Reguleringskart (arealplaner) ()