Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Omsorgspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statFormålet med omsorgspenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstakere i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom.

Hvem kan få omsorgspenger?

Dersom du er arbeidstaker og har omsorg for barn under 12 år, har du rett til omsorgspenger. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til barnet er 18 år.

Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av NAV.

Når kan du få omsorgspenger?

For å få rett til omsorgspenger må de generelle vilkårene om opptjentingstid og tap av arbeidsinntekt være oppfylt (folketrygdlovens § 9-2 og § 9-3).

Dersom du må være borte fra arbeidet på grunn av nødvendig tilsyn og pleie når barnet er sykt, har du rett til omsorgspenger.

Det samme gjelder dersom du må være borte fra arbeidet fordi:

- den som har det daglige barnetilsynet enten er syk eller er forhindret fra å ha tilsyn med barnet.

- den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon.

- barnet trenger oppfølging i form av legebesøk mv selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen.