Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Barn og foreldre

Adopsjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statAdopsjon er et skifte av et barns juridiske foreldreskap. Foreldreansvaret flyttes fra barnets biologiske foreldre til adoptivforeldrene. Formålet med adopsjon er i første rekke å gi et godt og varig hjem til et barn som de biologiske foreldrene ikke kan ta hånd om.

Arv og gaver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Dødsfall, Barn og foreldre, Skatt og ligning, Emneord

fylkeArv- eller gavemelding skal sendes til kemnerkontoret i det fylket der arvelateren (den en arvar fra) eller giveren bor.

Barnebidrag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statBarnebidrag er et bidrag til den som har hovedomsorgen for et barn når foreldrene ikke bor sammen. Bidraget tar utgangspunkt i hva det koster å ha et barn, inntekten til begge foreldrene og den tiden som foreldrene har samvær med barnet. 

Barnetrygd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statBarnetrygd blir som hovedregel gitt automatisk for alle barn under 18 år som fødes i Norge. Barnetrygden utbetales til mor, med mindre foreldrene gir beskjed om at far skal ha barnetrygden utbetalt til seg. Foreldre som har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet kan velge å dele barnetrygden.

Engangsstønad

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statKvinner som ikke har opparbeidet rett til forelderpenger får utbetalt engangsstønad ved fødsel eller adopsjon av barn. Foreldrepenger, kontantstøtte, omsorgspenger, stønad til enslig forsørger og adopsjon er alle egne emneord.

Farskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statDet skal fastsettes farskap for alle barn som blir født i Norge. Regelverket om fastsetting og endring av farsskap finnes i barneloven.

Foreldrepenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statForeldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Det er en forutsetning at den som mottar foreldrepenger har omsorgen for barnet og ikke er i arbeid.

Foreldrepermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Barn og foreldre, Permisjonsordninger, Emneord

statPermisjon fra arbeid for mor og far i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Kontantstøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statDu kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen.Kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.

Omsorgspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statFormålet med omsorgspenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstakere i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom.

Omsorgspermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Barn og foreldre, Permisjonsordninger, Emneord

statOmsorgspermisjon er den permisjon som faren har rett til for å bistå moren i forbindelse med fødselen. Far har rett til omsorgspermisjon i to uker. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan denne retten tas av en annen person som bistår mor.

Personnavn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Samliv, Personopplysninger, Emneord

statMelding om å ta, endre eller sløyfe navn skal sendast til folkeregisteret ved likningskontoret. Alle skal ha fornavn og ett enkelt eller dobbelt etternavn. I tillegg kan en ha mellomnavn. Førstegangs navnevalg må skje innen barnet fyller seks måneder.

Skolefritidsordning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Barn og foreldre, Emneord

kommuneAlle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.

Stønad til enslig forsørger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statØkonomisk ytelse som skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn. Skal stimulere til sjelvforsørging. Medregnet overgangsstønad og støtte til barnetilsyn, utdannelsesstøtte og støtte til flytting.