Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Grunnskoleopplæring

Bibliotektjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.12.20 Tema Grunnskoleopplæring, Høyere utdanning, Videregående opplæring, Bibliotek, Emneord

kommuneEvenes folkebibliotek er i Bogen i 2. etg. på samfunnshuset. Velkommen innom! 

Grunnskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneDen obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen når de er 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle.

Grunnskoleopplæring for voksne

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Voksenopplæring, Emneord

kommuneGrunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov, og rett til en opplæring som er tilpasset sin kompetanse og behov for progresjon. Det stilles ikke krav om at voksne må gjennomføre opplæring i hele fag.

Hjemmeundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneForeldre/Foresatte underviser selv egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen, og den kan også innkalle barnet/ungdommen til prøver. Hvis lovens krav til undervisning i hjemmet ikke oppfylles, må kommunen kreve at barnet begynner på ordinær skole.

Leirskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneEn leirskole tar imot skoleklasser/elevgrupper for en kortere periode, og den legger til rette for undervisning i leisskolens nærmiljø.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Grunnskoleopplæring, Psykisk helse, Videregående opplæring, Emneord

kommuneDen pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Målgruppen for Pedagogisk-psykologisk tjeneste er barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Privatskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Emneord

privatSkoler som er i privat eie. Disse skolene er regulert av privatskoleloven. 

Skolefritidsordning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Barn og foreldre, Emneord

kommuneAlle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.

Skolemåltid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneTilbud om gratis måltid i grunnskolen. Skolemåltid er et prøveprosjekt i en del kommuner. 

Skolerute

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Emneord

kommuneKalenderoversikt over ferieavviklingen i grunnskolen.

Skoleskyss

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Vei og veitrafikk, Emneord

kommuneTransport til og fra skolen. Retten til skoleskyss gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og/eller elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei. Retten til skyss gjelder ikke til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Spesialundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Voksenopplæring, Emneord

kommuneTilrettelagt opplæring som hjelper elever med spesielle behov. Med spesielle behov regnes behov som ikke blir dekket innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet.

Særskilt norskopplæring

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneOpplæring til elever med annet morsmål enn norsk og samisk. Elever med minoritetsspråklig bakgrunn gis særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kunnskaper i norsk slik at de kan følge den vanlige undervisningen.