Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Lokalisering av skole

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Skole ikonArbeidsgruppen som har utredet lokalisering av ny skole anbefaler en trinnvis utbygging av Liland skole.

Mandatet har vært å gi en begrunnet anbefaling for lokalisering av en tidsriktig skole med flerbrukskvaliteter samt flerbrukshall med basseng. 

Arbeidsgruppen har vurdert to alternativer: Skoletomtene i Bogen og på Liland. Arbeidsgruppen har også innhentet en ekstern vurdering (Asplan Viak AS) av økonomi og av de to tomtene. Dette er de to eneste tomtene av en viss størrelse som er regulert til offentlige formål. Det frarådes å vurdere andre tomtealternativer fordi en reguleringsprosess antas å ta tid. Skolebrannen i januar gjør at det haster noe med å få bygd nye undervisningslokaler. 

Tomtene
Tomten i Bogen er den minste med 14.717 m2. Asplan Viak gir følgende vurdering av tomten: 

(...) umiddelbart synes det som om det vil bli utfordrende å legge til rette for alle funksjoner i Bogen på en god måte. Uteområdet for skolen og parkeringsplasser for besøkende og ansatte – i tillegg til nybyggene - vil kreve relativt stor plass, og eventuelle ekspansjonsmuligheter vil være begrenset.

og:

Det er imidlertid grunn til å nevne at det i forbindelse med Bogen-alternativet sannsynligvis vil påløpe kostnader relatert til avkjøring fra/mot E10. Det har i denne fasen ikke vært kontakt med Statens vegvesen vedr. dette.

Tomten på Liland er på 18.770 m2. Asplan Viak gir følgende vurdering av tomten:

Når det gjelder Liland synes tilgjengelig areal å være tilstrekkelig for den planlagte utbygging.

Området på Liland har tilstørende areal som er tilstrekkelig til barnehage om det ønskes en framtidig samlokalisering av skole og barnehage,

Økonomi
En samlet utbygging av skole og flerbrukshall med basseng i Bogen er beregnet å koste kr. 206.649.300. Utbygging av undervisningsbygg med flerbrukshall og basseng på Liland er beregnet til kr. 138.245.250.

Forutsatt at kommunen kan benytte 60 millioner av egne midler og må låne resten, må kommunens lån økes med h.h.v. kr. 146.649.300 og kr. 78.245.200. Til sammenlikning hadde kommunen kr. 81.595.016 i lån ved årsskifet.

Kommunens utgifter til renter og avdrag vil øke med h.h.v. kr. 9.629.971 og kr. 5.138.101. Til sammenlikning betalte kommunen kr. 6.096.547 i renter og avdrag i 2016.

Forskjellen i alternativene er at dagens administrasjonsbygg med spesialrom på Liland har god standard, og kan benyttes i mange år framover.

Andre forhold
Arbeidsgruppen har pekt på en rekke andre forhold som er aktuelle å drøfte ved beslutning om lokalisering av skole. Det vises til utredningen.  

Aktuelle dokumenter
Arbeidsgruppens utredning og anbefaling ligger her:  pdf Lokalisering av ny skole (1.29 MB)
Vurderinger fra Asplan Viak om økonomi og tomter ligger her:  pdf Ny skole - kostnadsvurderinger. Asplan Viak 22.3.2017 (436 KB)

Vi har samlet alle relevante dokumenter vedrørende arkitektkonkurranse og lokalisering av skole i egen mappe, den finner du her:  Arkitektkonkurranse skole  

Høring

Spørsmål om lokalisering av skole legges med dette ut til offentlig høring. Dette betyr at alle kan melde sine synspunkter, og at disse vil bli forelagt kommunestyret før det fatter sitt endelige vedtak. Synspunkter lagt ut på sosiale medier regner ikke som avgitt høringssvar, men som innlegg i offentlig debatt.

Som bidrag til den offentlige debatten vil vi fortløpende legge ut mottatte innspill. 

Høringsfrist er fredag 12. mai 2017.

Dine synspunkter kan sendes til , eller ved å bruke eget skjema:

  

Mottatte høringssvar:


(De sist registrerte høringssvarene legges øverst). Høringssvar av større omfang legges som vedlegg i eget dokument. 


Evenes Samfunnshus A/L (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Styret i Evenes samfunnshus ønsker å gi sitt innspill til lokalisering av ny skole. De siste månedene har det vært overveldende mye informasjon om de ulike alternativene, fortsatt er det viktige avklaringer som skulle vært gjort før man med visshet om at avgjørelsen støttes av Evenessamfunnet som helhet. Dessverre ser det ut som dette ikke blir gjort da det haster å ta en avgjørelse, og det gjør det faktisk!
Vi er litt uenig og litt enig med alle, vi tror nøkkelen for at Evenes skal lykkes fremfor nabokommunene er å satse på hele Evenes, ikke bare Bogen og/eller Liland. Vi er en landlig kommune, midt mellom to av Nord-Norges største byer, dette er en forutsetning som må utnyttes til vår fordel. Den aktiviteten som er i bygdene våre gir oss et solid fundament å bygge videre på, samt utvikle nye ideer og prosjekter som garantert vil gi flere suksesshistorier. Men en satsing på Bogen som kommunesenter kommer vi ikke bort fra, spesielt ikke i skolelokaliseringsdebatten.
For å være attraktiv for bosetting trenger kommunen gode skole- og fritidstilbud, den beste effekten i så måte vil være ny skole med idrettshall tilpasset størrelse for håndball, futtssal, volleyball og lignende. Hvis dette lokaliseres i Bogen vil en oppnå en ekstraeffekt ved å beholde gymsalbygget på Liland som aktivitetshus. Lokaliseres tilsvarende til Liland vil det på langt nær gi samme målbare effekt i Bogen og Evenes som helhet. Tilstanden til samtlige bygg på skoletomta i Bogen må rives og det må sees som uaktuelt å kunne å oppnå samme gjennbrukspotensial som ligger på Liland. Største potensiale og sannsynlig løsning for tomta i Bogen er omregulering til boligformål. Dette vil være gunstig for de som får attraktive boligtomter men ugunstig for resten av innbyggerne i Bogen som ikke vil ha innendørs aktivitetstilbud. For dette er det behov for!
Lokaler for fysisk aktivitet og fysisk fostring er mangelvare og en ny storstue i form av flerbrukshall har vært etterspurt i lang tid. Det er viktig å få dette inn i den nye skolen, her vil behovet være størst. Flerbrukshall vil generere betydelig aktivitet også på fritiden. Kan dette føre til opprettelsen av Evenes Håndballklubb, eller Evenes innebandyklubb? Skal Evenes vokse må vi satse, da må vi utvikle våre kultur- og aktivitetstilbud. Det er i så måte viktig å beholde både samfunnshus, gymsaler og grendehus, de er viktige arenaer og møteplasser som fundamenter for at Evenes skal utvikles til den foretrukne bosettingskommunen.
Det bor mest elever i Bogen, det vil med stor sannsynlighet også i overskuelig fremtid bo flest elever i Bogen da det er flest tomtereserver her. Det er viktig å lokalisere skolen slik at flest mulig kan gå til skolen, dette er spesielt viktig i folkehelseperspektivet. Skoletomta i Bogen er lokalisert nær E10, men Hålogolandsveien flytter veien bort fra skoletomta i Bogen. Bygges skolen i Bogen vil Evenes fortsatt være trafikksikker kommune, også før veien flyttes bort. Det er gode muligheter for å utvikle en fremtidsrettet og ny skole på tomta i Bogen. Vi gjør oppmerksom på at Fylkeskommunen i samarbeid med Vestvågøy kommune har valgt å videreutvikle Leknes barne- og ungdomsskole og Vestvågøy videregående skole, midt i Leknes sentrum fremfor å flytte bort fra en av Nord-Norges mest trafikkerte veistrekninger, E10 gjennom Leknes. Tomta i Bogen er solvendt mot sør med utsikt og nærhet til havet samt kort vei til skog, fjell og ferskvann. Statens vegvesen har allerede sikret trafikksikkre løsninger med gangbro for kryssing av E10 og lysregulert gangfelt ved krysset til Bergviknes, dette er ingen selvfølge.
Vi er begeistret og engasjert over samtlige innspill fra arkitektkonkurransen. Vi ser gode muligheter for at bygninger og løsninger kan fungere vel så bra, om kanskje bedre, på skoletomta i Bogen. Vi er heldige som har mottatt tilbud fra 5 dyktige arkitektfirmaer. Vi er ikke i tvil om at samtlige arkitekter som har jobbet med tegningene vil kunne tegne og prosjektere en skole i Bogen som gir gode og trygge bygninger og uteområder som våre elever og ansatte fortjener!
Eksisterende bygningsmasse på Liland har potensiale til å sees i sammenheng med blant annet Evenes omsorgssenter. Vi foreslår at området utnyttes og bygges som et godt aktivitetstilbud for både barn, unge og eldre. Den største samfunnsgevinsten oppnås ved å starte å bygge opp om kommunesentret; bygg helt ny skole på skoletomta i Bogen. Bygges Bogen mer sammen med et sterkere fokus på å reflektere de gode sidene ved Evenes som for eksempel landbruk, sjø- og kystkultur og ikke minst det markasamiske samfunnet vil kommunen få et kommunesenter for hele Evenes.
Samfunnshuset ønsker å være godt vertskap for Evenes kommune og utleie av andre etasje til folkebibliotek. Vi strekker oss langt for å vedlikeholde og restituere bygget og oppdatere inventaret til å ha mer tidsriktige funksjoner. Dette gjøres i all hovedsak på dugnad av styret og samfunnshusets gode venner og naboer som bryr seg om, og er stolte av bygget. Samfunnshuset er en viktig del av historien og har alltid vært en viktig møteplass for innbyggere i Bogen og Evenes. Denne funksjonen ønsker vi skal videreføres, selv om kommunen med stor sannsynlighet bygger ny skole med idrettshall som vil ha bedre kapasitet sammenlignet med huset vårt. Vi håper at kommunen ønsker å videreføre samarbeidet etter at ny skole er bygd.
Hvorvidt det er mulig å spare inn 60-70 millioner, som administrasjonsbygget på Liland er «verdsatt» til, ved å lokalisere ny skole til Bogen er et regnestykke som er vanskelig å ta stilling til. Ikke alt kan verdisettas like lett som et administrasjonsbygg. På sikt vil det uansett være behov for et idrettsbygg tilpasset innbyggere i Bogen og Evenes sine behov. Et slikt bygg tilsvarende bygning størrelsesordning gymsal + styrkerom + buseskytterbane/skytebane m/ garderober ha en byggekostnad på ~30-40 millioner kroner. En eventuell ombygging av Evenes samfunnshus ser vi som uaktuell da bygget har funksjoner vi ønsker å bevare.
Med vårt innspill ønsker vi på en tydelig måte vise hvordan vi mener kommunen kan satse for å gjøre hele kommunen mer robust for utfordringer og muligheter vi står foran.
For Styret
Marius Kirkestuen
PS! VI GLEDER OSS TIL Å FÅ NY SKOLE I EVENES!
skolebarn og foreldre i Tårstad gamle skolekrets (12.5.2017)
Synspunkt: Liland
Begrunnelse: I 1996 ble skolen på Tårstad lagt ned. Etter den tid har innbyggerne bretta opp ermene for å utvikle bygda videre. Det har blitt bygd flere nye hus, flere bedrifter har sett dagens lys (Høgås transport, Evenes buss, Nor-handel), Tårstad båtforening har bygd en flott småbåthavn med egen molo, Bygdehuset Solbakken er utvida og renovert og er i bruk ukentlig, leikarringen er fast leietaker, vi har Bygdekino og det arrangeres mange konserter i løpet av året, Tårstad-dagan har utviklet seg til å bli et stødig arrangement i løpet av sine 15 år, men det viktigste av alt; ingen flytta! Vi er glade i hverandre, og barnetallet har derfor holdt seg stabilt gjennom årene.
Evenes kommune står overfor den største utbygginga og utviklinga i manns minne. Den største utviklingen og aktiviteten vil foregå på Nautå-området. Vi bor nær flystasjonen og vil leve med utviklinga av den, med de utfordringer det vil medføre.
For oss som innbyggere på Tårstad ønsker vi Liland som skolested utfra følgende argumenter:
  • Det er midt i kommunen, og gir våre barn overkommelig avstand og busstid til skole og ikke minst til mange fritidsaktiviteter av sportslig karakter. For oss er det like langt til Bogen som til Evenskjer.
  • Evenes kommune har ikke ønsket kommunesammenslåing. Vi må derfor se i pengeboka når det skal investeres. Utfra tallene som er offentliggjort virker en trinnvis utbygging på Liland fornuftig. Vi er ikke interessert i økte utgifter per husholdning, som for eksempel eiendomsskatt, som en konsekvens av bygging av ny skole.
  • Vi ønsker at flerbrukshall og basseng (byggetrinn 2) inkluderes i planene fra begynnelsen av.
  • Vi mener at Liland har fordeler som nærhet til fjæra, skogen/fjellet, brygga, butikk, kunstgressbanen, sykehjemmet og gårder i drift. Det er også sykkelavstand til Evenesvika og krigsminnene der.

Hilsen skolebarn og foreldre i Tårstad gamle skolekrets (Skar, Tårstad, Evenes, Sommervika)


Hans-Erling Hanssen (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Nå har det vært snakk om kommunesenter og stedsutvikling siden i vinter, hvorfor skal ikke da skolen også ligge i kommunesenteret ‐ Bogen? I Bogen er grunnforholdene bedre og anlegget kan gå uten at det må tas hensyn til elever. Dette vil gi en vesentlig enklere og kortere byggeprosess. En post som vil koste mye penger her er at det hele tiden må legges til rette for at ungene skal kunne ferdes trygt rundt skolen under byggetiden. Sikkerheten til barna er viktig og vil være krevende på et slikt anlegg.En tomt på Liland vil sansynligvis kreve utskifting av mye masser og vil koste mer enn i Bogen. Det kan i alle fall ikke settes noen pris på grunnarbeid og fundamentering før det har vært gjort undersøkelser av forholdene på begge steder.Det ligger byggeklare tomter i Bogen, og trafikken planleggs gjennom i tunnell slik at den ikke passerer skolen i fremtiden.

For meg er svaret enkelt ‐> bygg skolen i kommunesenteret Bogen!


Engasjert gjeng: 12.5.2017)
Synspunkt: Liland
Begrunnelse: >>klikk her for uttalelse


Bogen i vekst (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: >>klikk her for uttalelse


Tor Børge Strand (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Høringsuttalelse Den nye skolen må lokaliseres til Kommunesenteret Bogen. Siden jeg ikke tror at Evenes kommune på noen som helst måte er tjent med en «påklatting» av eldre bygg ved Liland skole mener jeg at den nye skolen må lokaliseres i kommunesenteret Bogen. Økonomi er og har vært ett vesentlig poeng hos de fleste som har gått inn og deltatt i lokaliseringsdebatten den senere tid. Dersom det er slik at økonomien er helt avgjørende, hvordan kan vi da gå for en utbygging på Liland uten å være så sikker vi kan være på at dette blir det beste og billigste for Evenes kommune i tiden som kommer? Det er i mange sammenhenger synliggjort at kvadratmeterprisen blir høyere hvert år, og at det virkelig haster med å komme i gang. Hvordan kan vi da rett etterpå si at det «lønner seg» med en trinnvis utbygging på Liland fordelt over flere år når viktigheten av å komme raskt i gang grunnet stadig høyere kvadratmeterpris er et stadig tilbakevendende poeng? Vi bør heller ikke si at kostnaden rundt bygging på fjell er omtrent den samme som bygging i myr, siden i hvert fall jeg antar at disse forholdene forandrer seg fra tilfelle til tilfelle og aldri er helt de samme. Jeg er klar over at kostnadene rundt sprenging og bortkjøring av steinmasser kanskje er like høy og kanskje høyere enn skifting av masser i ei myr isolert sett , men jeg antar at kostnadene rundt dette avhenger av hvor mye fjell som evt må sprenges og kjøres bort, oppimot dybden på myra som skal fylles ikke minst hvor langt steinmassene må fraktes før de tippes i myra.. Barna våre fortjener det beste og tryggeste grunnlaget vi kan gi dem, det tror jeg ikke vi evner å gi dem dersom de skal skoleres på en byggeplass over en lengre periode. Avstanden fra eksempelvis Evenesmark og Tårstad er kanskje lengre til Bogen enn den er til Liland. Det som bør vektlegges her er jo avstanden i tid og ikke avstanden i kjørte kilometer, og her mener jeg at Bogen kommer klart best ut siden veistandarden enda er litt bedre på europaveier kontra fylkeskommunale veier. Elevene fra Evenesmark busses i dag allerede i dag til Bogen før bussen går videre til Liland. Disse vil få redusert både reisetid og reiseavstand i forhold til slik det er i dag. Vannet på Liland er dårlig. Jeg har hørt og personlig erfart at det er mye humus/skitt i vannet. Blant annet har jeg hørt at de filtrene som er på sykehjemmet må skiftes/renses opp til flere ganger i uken. Gjelder dette også for skolen. Er det slike filter der? Elever som har gått ved Liland skole og elever som går ved Liland skole drikker ikke vannet fordi dette smaker vondt. Ungene tar med seg vann hjemmefra til skolen på grunn av dårlig kvalitet . Dette vet jeg er tilfellet. Er vannkvaliteten forsvarlig ved Liland skole? Utfra et folkehelseperspektiv kan det ikke være riktig at elevene og de ansatte skal utsettes for en fortsatt elendig vannkvalitet. Er det rett å utsette elevene og de ansatte for en vannkvalitet som er så dårlig som den er på Liland? Jeg mener at vi ikke kan bygge en ny skole der vannkvaliteten er så dårlig. Dette kan ikke være lov. Videre er det sagt at deler av ledningsnettet som skolen får vann fra, er av asbest? Stemmer dette? I så fall, hvilken type asbest er det i tilfellet snakk om? Er dette farlig for elevene og de ansatte ved Liland skole? Jeg vet at når det gjelder asbest er det kun støvet som er farlig. Men siden det er så mye partikler i vannet, hvor blir det av dette støvet når vannet eksempelvis fordamper på gulvet i dusjen og i bassenget og i vasker? Når det gjelder asbest, er dette kartlagt i den bygningsmassen som skal rives og den som skal bygges om i administrasjonsfløya? Hvis ikke, er dette en usikkerhet når det gjelder prosjektøkonomien? Ps ! Barnehagen er holdt utenfor mandatet til arbeidsgruppa, og det er veldig bra! Jeg frykter nemlig konsekvensen av at vår kommune blir sittende med kun en barnehage og denne ifb med den nye skolen. Det er dessverre ett faktum at en meget høy prosentandel av oss innbyggerne som arbeider gjør dette utenfor egen kommune,og det er slik at tjuefem minutter ekstra i kjøring hver morgen og ettermiddag kompliserer tidsklemma mye. Dette spesielt for de som starter tidlig på jobb i en av våre nabo kommuner. Den ekstra kjøringen vil ha stor betydning for den enkelte familie. Vi sikter høy og satser hardt på at den nye Evenes skole lokaliseres til kommunesenteret Bogen som det mest økonomiske og egentlig den eneste muligheten vi h ar for at våre barn skal få en ny og framtidsrettet skole.


Beate Kirkestuen (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Fordi Bogen e kommunesenteret. Det vil styrke kommunen med at skolen ligg i kommunesenteret. Å syns at den kan heite Evenes barn og ungdomsskole.


Torkel Dalmo (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Denne debatten har endret seg fra den opprinnelige der det først var snakk om et nytt oppvekstsenter til nå lokalisering av skole. Nå hersker det også usikkerhet om hva som egentlig kommer. Ny skole, ny skole og oppusset gymsal/ basseng eller et komplett oppvekstsenter. Siste folkemøte tolket jeg rådmannen dit at det i denne fasen mest sannsynlig kun blir bygging av nytt skolebygg. Altså skal finansiering deles opp i flere runder der kun første trinn realiseres på kort sikt og trinn 2 og 3 er høyst usikre. Da mener jeg at det beste for hele kommunen er å bygge skole og idrettshall i Bogen. Denne løsningen er effektiv og gir våre unge en komplett løsning raskt. De folkevalgte valgte bør her vise at Evenes tør og satse på en komplett utbygging. Samtidig styrkes kommunesenteret og kommunen blir mer interessant for tilflytting.


Leif Korneliussen (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Evenes trenger ny skole av to grunner: Det ene er at elever og ansatte fortjener en ny og moderne skole. Det andre er at Evenes trenger noe som kan trekke til seg nye innbyggere. Elever og ansatte vil få tilfredsstilt sine behov uavhengig av lokaliseringsalternativene. Skal Evenes kommune trekke til seg nye innbyggere har lokalisering mye å si. Siden ingen kan spå i fremtiden må man se til forskning, erfaring og råd fra de som har kompetanse på området. Her peker alle piler i en retning; fortetning ved å samle flest mulig funksjoner på et sted. Evenes kommune har vedtatt forprosjekt stedsutvikling Bogen, et steg i riktig retning. Dette vil kunne gjøre Evenes kommune til et attraktivt alternativ til våre nabokommuner. Muligheten til å utvikle boligområder, kommunale funksjoner, næringsliv og skole med fritidsaktiviteter på et sted er enestående, og den muligheten har vi nå. I dette lys kan økonomien i prosjektet ses på to måter; kortsiktig og langsiktig. Den kortsiktige tilnærmingen gir ifølge rapporten fra arbeidsgruppa et handicap til Bogen på ca 60 mill. Dette beløpet er for høyt med tanke på at Bogen har sikker byggegrunn, bygging kan skje i et trinn og en slipper oppgradering av eksisterende administrasjonsbygg på Liland. Den langsiktige tilnærmingen må ses i lys av effekten ved å samle funksjonene på et sted i Evenes. Tilflytting og økt aktivitet vil på lang sikt gi ønsket utvikling som vil spre seg i hele kommunen. Å tenke økonomi i et langsiktig perspektiv i denne sammenhengen må ha forankring i kommunens planer og være basert på erfaringsgrunnlag fra andre steder Da er skole i Kommunesenteret riktig vei å gå.


Melinda Undheim (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Bygg ny skole i Bogen, styrk Bogen som kommunesenter og bruk tomten som ligger i fine omgivelser med kort vei til fjell og hav. Unngå at barna må gå på en skole i et anleggsområde som på mange måter kan være en forstyrrende faktor i en skolehverdag.


Birger Lenvik(12.5.2017)
Synspunkt: LILAND
Begrunnelse: Ser at mange nevner grunnforhold..men ved å samle alle skolene på et sted vil nok regnestykket gå I pluss etterhvert.Felles administrasjon. I Bogen ligger tomta like ved E10 som er en av de mest trafikkerte veier I Nord Norge med et dårlig (Ikke)utbygd gang og sykkelvei mot Lenvik.Hålogalandsveien på denne strekningen vil ikke bli bygd på 10 år. Liland er omtrent midt I kommunen på en rolig plass.Gikk forresten på gammel skole på Liland første året på ungdomskolen.Bare gode minner .Nei, bygg skole på Liland med en arkitektur for et Nord Norsk klima så sparer en også fremtidige store driftskostnader. Lykke til!


Jan Egil Strand (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Evenes er nå kommunen Midt i Opplevelsen. Mange viktige avgjørelser knyttet til QRA-base, Hålogalandsveien, kommunestruktur sammen med bedre kommunikasjoner og en meget gledelig utvikling på den sivile delen av Evenes flyplass, gir oss nå muligheter som det er grunnlag for å si at vi ikke vil oppleve igjen på mange tiår. I lys av dette må Evenes kommune fatte vedtak som legger til rette for utviklingen. En kommune kan aldri vedta en utvikling, men de kan gjøre vedtak som påvirker denne. Riktige vedtak og riktige grep vil legge best mulig til rette for en best mulig utvikling for flest mulig av innbyggerne våre. Noen vedtak og noen saker har større betydning enn andre i denne sammenhengen. Byggingen av ny skole er slikt sett etter min mening sannsynligvis den saken med størst betydning for utviklingen av Evenes-samfunnet. Dette er en også avgjørelse vi som kommune selv skal gjøre der vi selv fullt ut påvirker vedtaket. Min mening er at det eneste som nytter for å nå opp i knviskarp konkurranse med Narvik/Bjerkvik, Evenskjer og Harstad, er å etablere en motvekt der vi legger til rette for å kraftsamle de sentrumsfunksjonene kommune nå sitter igjen med. På samme måte som Forsvaret kraftsamla seg i vårt området, må vi kraftsamle oss rundt kommunesenteret i Bogen. Ny skole i Evenes må etter min mening derfor bygges i kommunesenteret. En satsing på de ressursene vi allerede har, er sannsynligvis den eneste måten å legge grunnlag for å kunne oppnå noe mer. Vi kan ikke ta de funksjonene vi allerede har i kommunesenteret i bank, kommuneadministrasjon, tannlege, frisør, hotell, bensinstasjon, kraftselskap, barnehage o.a. for gitt. Vi må fatte vedtak som styrker disse. Det er viktig å få fram at vi ikke har mer enn vi absolutt må ha. Vi har et minimum av sentrumsfunksjoner som gjør oss attraktive og «lettvindte» å bo og etablere seg hos. De siste tiåra har vi sett en negativ utvikling der aktiviteten går ned ved at funksjoner enten flytter ut av kommunen, legger ned, eller slås sammen med nabokommuner. Ønsker vi å snu denne utviklingen må vi først og fremst satse på å styrke det vi allerede har. Dette gjør vi ikke ved å vedta at det skal styrkes, men ved å legge til rette slik at mennesker/folk/oss ser nytten av å satse – her hos oss i Evenes og ikke på Evenskjer eller i Narvik/Harstad. Det er grunnlag for å stille spørsmål ved om den utviklingen vi har sett de siste åra kan være et resultat av at vi aldri klarte og bli enige. Det vil vi sannsynligvis aldri få vite sikkert, men det vi kan si er at å dele/spiltte de få funksjonene vi hadde, ikke hjalp. Vi fikk aldri en utvikling som hadde andre piler i seg enn de som pekte nedover. Vi ble aldri attraktiv som bokommune, som sted for næringsetablering i den grad vi engang ønsket. Med vår plassering Midt i Opplevelsen skulle dette egentlig ikke vært slik. Vi ligger slik til at det skulle vært fullt mulig å være et reelt alternativ, men dette ble vi aldri og resultatet ser vi – vi klarte det ikke med de løsningene vi la opp til de siste 30-40 åra. I lys av alle de satsingene som skjer rundt oss må vi nå gjøre valg som ganger hele kommunen. Det er ikke kommunale ønsker som gir hender i omsorgen, grus på veiene, eller lys i gatelysene. Det er det grunnlaget vi har av mennesker og aktivitet som genererer de inntektene vi trenger for å få dette til. Mennesker og aktivitet må kjenne det attraktivt nok å forbli her og å komme hit. Dette kan vi bare klare ved å styrke kommunesenteret som har de fleste av disse grunnleggende funksjonene som kreves. Grunnlaget for vekst i hele kommunen må ha grobunn i et senter/et nav, som tiltrekker seg aktivitet, der det er enkelt å bo og drive næring. En ny skole er en viktig del av dette – den vil styrke det vi allerede har og derav legger vi grunnlaget for videre utvikling. En ytterligere svekking av de sentrumsfunksjonene vi har, vil medføre at Evenes til slutt påtvinges avgjørelser vi ikke ønsket. Det er blitt sagt at økonomien er bestemmende for lokaliseringen av den nye skolen i Evenes. Dette er jeg helt og udelt enig i, men økonomibegrepet må anses å omfatte mye mer enn det konkrete regnestykket på investeringskostnaden. Dette mener jeg for øvrig i seg selv er galt i det beslutningsgrunnlaget som foreligger, men det overordnede er ikke nevnt. Økonomien i dette består i å satse på en utvikling – eller ikke gjøre det. Når økonomien i dette prosjektet sees i et helhetlig og samfunnsutviklingsmessig perspektiv, blir valget enklere. Når en satsing i kommunesenteret gir (til dels) mye større muligheter for en positiv aktivitets og befolkningsutvikling, er dette i seg selv det tyngste økonomiske argumentet. Alternativet blir å velge å ikke legge så godt til rette for utviklingen som vi kunne. Dette vil ikke bare Bogen tape på, men også Liland, Tårstad, Snubba og Evenesmark også. Ny skole må bygge si Bogen – noe annet har vi ikke råd til.
Ellen Undheim korneliussen (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Mener vi bør satse på Bogen som kommunesenter. Skal vi styrke komunesentret,  bør skole å oppvekstsenter ligge i Bogen. Bogen skole har  nær tilgang til sjø og fjæra, turstia til Sauen og Vassbotn.  Riv  Bogen skole,  bygg nytt. La ongan slippe å gå på skole i mange år på en byggeplass. Syns vi skal ta skikkeli sats, hoppe høyt å lande me en hææærli følelse. Fordi vi valgte rætt. NY SKOLE I BOGEN.
 Hans Martin Hanssen (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Ny skole bør bygges i Bogen. Dette er viktig for stedsutvikling av Bogen som kommunesenter.
Ved å bygge i Bogen vil vi få en helt ny skole, bygget i et byggetrinn, uten elever og ansatte tilstede i byggetiden i anleggsområdet.
Kostnader er viktig, og bygging i flere trinn, med drift av skole samtidig, med elever og ansatte til stede, samt opp og nedrigging av anlegg i flere omganger, vil sannsynligvis gi økte kostnader. Og dersom ikke grunnforholdene på tomteområdene undersøkes, og kostnadsberegnes før vedtak om bygging gjøres, vil det være stor usikkerhet om hva sluttsummen for prosjektet vil bli.

Perry Strømdal (12.5.2017)
Synspunkt: >>Klikk her for uttalelse


Knut Erik Strand (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Tomta på Bergviknes er en fjelltomt som er billigere å bygge på enn løse masser,og er regulert til skole. Det er en veldig flott plassering, med fin utsikt. Reguleringsplanen for 150 boligtomter, hvorav 25 tomter er klar for bygging ligger rett ovenfor gamle Bogen Skole. Det vil lette byggingen og kostnadene ved å ikke bli heftet av rigging til flere bygg, samt at byggeplassen ikke har adgang til andre enn entrepenørene, og alt kan bygges i en omgang. Det å bygge ett sentrum er en fordel for å få nye innbyggere. I Bogen er det Tannlege, butikk, frisør, bank etc. Dette er en stor fordel til dem som evt. tenker på å flytte hit Bogen har også fine turløyper og friluftsområder Til sist blir da også HELE skolen ny


Liv Bratland (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Bogen er kommunesenteret og tatt i betraktning at det også er vedtatt å stedsutvikle Bogen bør kommunestyret "kjenne si besøkelsestid". Vi har rådhus, butikk, post i butikk, frisør, bensinstasjon, bibliotek, barnehage, industrikai og sist, men ikke minst tannlege - hvor skolebarna kan gå til tannlegen uten at en av foreldrene må ta seg fri fra jobb for å kjøre barna. Et stort regulert boligfelt med mange tomter har vi også. Skal vi få utvikling må vi løfte hodet og se frem i tid, samle det vi har å tilby - det vil gjøre tilflytting mere interessant. Tomteforholdene i Bogen er forutsigbar og arbeidet kan skje fortløpende uten å måtte ta hensyn til elever, i motsetning til trinnvis utbygging som vil dra ut i tid - og tid er penger.....


Fagforbundet (12.5.2017)
Synspunkt: Liland
Begrunnelse: Med bakgrunn i en undersøkelse som styret har gjort i fagforbundets medlemsmasse, som tilhører Evenes kommune, har styret kommet frem  til følgende uttalelse: «Det er kommet frem gode argumenter for begge alternativer men flertallet stemmer for LILAND»


Fam. Bjørn-A. Strand (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Tror kommunen får mest igjen for dette. Viser til anbefalinger fra ordførere andre steder, blant annet Ørland. Barn som må reise med skolebuss får bedre skolevei da det meste går på E10. Skoletomta i Bogen er fjell, på Liland er det usikker grunn. Av og påstigning av skolebuss på andre siden av veien kan ikke anses som noe problem da elevene går på bru over veien. Barna fortjener en "helt" ny skole . På Liland blir det et " anleggsområde" med bygging over mange år med støy og sjenangse som ikke er en positiv skolehverdag. vi har fått høre at "nyskolen" har blitt kraftig fordyret på fem år, hvor dyrt blir det ikke da å sterekke byggetiden trinn for trinn over flere år.


Stig Ørjan Haugen (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Jeg mener påstanden om at plassering av skolen på Liland eller Bogen vektes likt er positivt feil, spesielt sett opp mot utviklingen på flyplassen.
Forskere på Urbanisering Næringsutvikling, stedsutvikling sier fortetning ved å samle funksjonene
Fylkeskommunen i sitt stedsutviklingsstrategiprogram sier fortetning og samle funksjonene 
Forskere er entydig på optimaliser ressurser ved å fortette og samle funksjonene på stedsutviklingsprogram:
Eksempel Fjell kommune som med hjelp av oljeboom valgte å optimalisere ved å samle funksjonene, for ikke videre å være en funksjon av utviklingen i Bergen. Fjell kommune ble norgesmestre i befolkningsøkning i en periode.
Min hjembygd Lekang var hovedsete i Lofoten og Vesterålen på 1800 tallet, og overveiende sannsynlig hovedsete i Nordnorge for 3000 år siden Hvorfor?  Jo urbaniseringen, stedsutvikling og næringsutvikling skjedde langs hovedveien havet. Det samme med Liland.
Så kom veinettet, og urbaniseringen startet i tilknytning til dette eks. hovedsete Sortland i Vesterålen. Tilsvarende for Evenes kommune med Bogen beliggende ved E10. Derfor der det naturlig at Bogen er kommunesenter i Evenes.
Ved  å «Kraftsamle» der vi har flere boligtomter og bedre trafikkmessige muligheter kan optimalisering føre til 2500-3000 innbyggere i kommunen innen relativt kort tid, som en funksjon av flyplassutbyggingen. 
X antall forsknings rapporter sier det samme; fortetning. Og dette må skje i Bogen. Vi kan velge å omdefinere kommunesentret til Liland. Men da vil synergi effekten ved utbyggingen av flyplassen gå tapt, og effekten av tilknytning til E 10 vil gå tapt.
Fylkeskommunens stedsutviklings strategi sier utvikle et senter. De bygger påstanden på forskning og de ønsker å stanse det negative «bygdetrollet» med rivalisering, som fører til fraflytting i Nordland, At våre barn den mest dyrebare ressurs vi har, blir eksportert til Oslo, og andre større byer utfor landsdelen er beklagelig.
 Se vedlagt «Strategi for Stedsutvikling» Vedtatt av Nordland fylkeskommune i FT-Sak 040/2105
Forutsatt at kommunestyret velger byggetrinn en og to på Liland vil dette hensyntatt svake grunnforhold, fordyret byggeprosjekt med barn i bygge området, at nytteverdien på eksisterende bygg på Liland ikke kan nytte gjøres i utleie/salgsøyemed. Eksisterende bygg på Liland kan gi en nytteverdi på fra 10 til 20 mill for kommunen som leiligheter.
Livsløpskostnaden på bygget blir vesentlig høyere på blant annet på grunn av liten eller ingen befolkningsvekst i kommunen. 
Jeg legger inn dette høringsutkastet fordi : Jeg er glad i HAN EVENES Kommune, med flotte Folk i Evenesmark, Tårstad, Snubba, Liland og Bogen. Æ ønska vekst og at vi kan behold en fortsatt flott levekraftig kommune.

Sten-Ruben Undheim (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Skolen bør ligge i kommunesenteret. Det er viktig for Evenes kommune å styrke kommunesenteret, slik at kommunen blir mere attraktiv for tilflyttende. Hvis vi skal plassere alt i kommunen med avstander mellom, tror jeg at de tilflyttende velger å bo andre plasser. Som f.eks Bjerkvik eller Evenskjer. Da disse plassene har ett sentrum hvor alt er samlet. Og hvis E10 legges om, tar det kort tid fra Bjerkvik til flyplassen. Dette kan gjøre at nye ansatte ved hovedflybasen velger å bo i Bjerkvik. Hadde jeg personlig skulle flyttet, ville jeg valgt en plass hvor alt er samlet. Bogen skole pr dags dato ligger i fine omgivelser, det er veldig kort vei til fjæra og for å komme seg på skogstur. Og om e10 legges om som planlagt, vil vi slippe mye av tungtrafikken forbi skolen. Da vil det for det meste være lokal trafikk forbi skolen. Jeg synes også det er bra å få bygd en helt ny skole med en gang, og bruke Liland skole midlertidig, istedet for å la elever studere i ett anleggsområde. Noe som kan være veldig forstyrrende for undervisningen.


Kent ivar Losvik (12.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Jeg synes skolen bør ligge i bogen for å forsterke kommunesentret. Dette er det beste for kommunen.


Kari Yttervik(11.5.2017):
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Fordi Bogen er kommunesenteret. Og så er området rundt mye mer spennende og attraktivt å drive uteskole og friluftsliv på.


Evenes UIL (11.5.2017) 
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Evenes UIL mener lokaliseringen må bli Bogen fordi vi der har størst potensial for vekst i HELE Evenes. Ved å bygge opp sentrumsfunksjoner vil vi på litt sikt få vekst for alle idrettslag. Lokalisering av en flerbrukshall er ikke nødvendig der hvor fotballaget spiller sine kamper. Hallen skal kunne brukes av alle idrettslag, om de spiller fotball, trener ski, skyter med bue, driver med revy eller Zumba. Vi tenker at denne flerbrukshallen vil bli kommunens nye storstue, og det er viktig at denne ligger i kommunesenteret. Forskning bekrefter dette. Fotball spilles på Liland, og en hall skal ikke bare brukes til det. Så hvorfor ikke legge skolen med flerbrukshall til Bogen slik at det utvikles et større utvalg av idretter og fritidssysler, f.eks handball, volleyball eller revy Hvem vet, kanskje klarer vi å dra lasset sammen slik at vi i fremtiden har lag som hevder seg på flere arenaer enn bueskyting. Erfaringer fra Skånland bekrefter dette!


Magne Solberg (11.5.2017):
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Et innspill i debatten om ny skole. Er skuffet etter å ha sett arkitektforslagene. Slik klatting på gammelt kan ikke bli bra. Etter min mening får vi ikke en fremtidsrettet skole, men en ny «gammelskole». Det er sagt at den arkitekt som vinner konkurransen også kan tilpasse tegningen til flat tomt. Det bør gjøres. Ved å bygge på tomta i Bogen, vil det bli et kompakt skolebygg. Så må det gå an å justere litt. Bl.a trenger det ikke å være med bibliotek. Vi har et velfungerende bibliotek. I utgangspunktet skal jo en ny skole koste det samme hvor den bygges. Hovedgrunnen til at Liland er foreslått fra arbeidsutvalget, er at en ikke trenger å røre adm.bygget. Synes det hersker så mye tvil om hvorvidt en kan unngå å gjøre noe med bygget at en kan risikere å ende opp med samme beløp enten det blir Liland eller Bogen. Og da bør en kanskje tenke fremtidsrettet skole og sterkt kommunesenter. Litt forundring til slutt: Er det mulig at på ett og et halvt år har prisen på nytt basseng steget fra ca 21 mill til ca 35. Eg berre spør.


Linda Noble (11.5.2017):
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Evenes er ikke stor nok til å ikke samle alle funksjonene i et senter.


Bjørn Erik Ravn Strømsnes (11.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: At kommunen har valgt å stå alene, at Forsvaret skal foreta ei massiv utbygging på Flystasjonen samt at Hålogalandsveien skal bygges mener jeg må vektlegges mye når denne saken skal besluttes. Den største enkeltinvesteringen i kommunens historie bør ikke være basert på hastevedtak. Det mener jeg Evenes som samfunn ikke har råd til. I alle år har utviklingsdebatten i kommunen vært preget av "bålslukking" enten på Liland eller i Bogen har vi i dag et samfunn nesten uten funksjoner og tilbud. Skal de ha noe, må også de andre få noe. Det er jo bare et par år siden det kom ordentlig kunstgress til gårds... Våre nabokommuner på begge sider har tenkt annerledes og har derfor godt utbygde samfunn med vekst. Dette mener jeg er veien å gå også for Evenes! Ei utbygging med sentrumsfunksjoner i kommunesenteret, med blant annet, ny skole er jeg overbevist vil gi vekst for hele kommunen. Det er ikke snakk om å ta noe fra noen, men å bygge opp Evenes til å kunne klare seg. Det blir tøft, men om vi ikke bygger opp kommunesenteret med sterke funksjoner, vil våre naboer enkelt kunne raske til seg det de ønsker, og vi vil sitte ribbet tilbake uten noen ting. Vi risikerer å nok en gang stå med lua i handa å se på at de andre får det til mens vi krangler!


Hilde Maren Jordan (11.5.2017):
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Mener vi burde styrke konmunesenteret i Evenes. Særlig med tanke på å gjøre kommunen mer attraktiv for mulige tilflyttere. Jeg syns også at barna skal få slippe å gå på skole i et anleggsområde over lengre tid. Selv har jeg gått på Bogen skole og trivdes godt der. Bogen har masse flotte turområder og mye muligheter. Styrk kommunesenteret!


Lisbeth Marian Olsen (11.5.2017):
Synspunkt: BOGEN
Begrunnelse: Evenes har vedtatt at Bogen skal være kommunesenter. En skole her vil ligge tett ved hovedvei, og med et ferdig utbygd gang/ sykkel felt. Liland er avsides, og barna må transporteres lange strekninger på dårlig skolevei.


Liland skole, FAU (11.5.2017): 
FAU støtter elevådets uttalelse, men vil ikke ta stilling til lokalisering. Saken må ikke utsettes.


Liland skole, elevrådet (11.5.2017):
Vi trenger en ny skole i kommunen fordi den vi har nâ, er for liten, har for få klasserom og er for gammel. Det haster mest med dusjene. Vi ønsker at en ny skole skal ha følgende lokaler mm når alt er ferdig bygget:

Fotballbane, nye do, spisesal, nye uteting, kantine, karusell, idrettshall, ping-pong bord, 25 m basseng, tørkeskap, spillerom, skap i gangen til bøker, nye dusjer, flere hyller til klær og ny ballbinge.

Argumenter for flerbrukshall :
Flere kan bruke den enn skolen.
Flere klasser kan bruke den samtidig.

Om lokalisering har ikke elevrådet mer å si enn at dersom skolen legges til Bogen, blir det lang bussreise for noen. Liland ligger mer midt i kommunen.


Rakel Hansen (11.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Som utflytta Bogenværing med planer om å ta med familien hjem en gang i fremtiden, vil det være avgjørende at bygda har skole eller oppvekstsenter.


Maria Egerdal (11.5.2017):
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Jeg synes skolen skal ligge i Bogen fordi det er kommunesenteret og at ungan skal slippe å gå på skole i ett anleggsområde.


Evenes omsorgssenter ønsker å komme med innspill i saken (11.5.2017):   
Samarbeid skole- helse og omsorgstjenesten

Vårt omsorgssenter er lokalisert nært Liland skole og opplever dagens plassering på Liland som svært heldig. Evenes omsorgssenter ønsker å beholde og videreutvikle en nær relasjon til skolen. Det er etter vårt syn viktig å knytte bånd mellom generasjoner. Barn lærer av å være i kontakt med eldre, og de eldre lærer av barna.

Unge og eldre kan dermed lettere forenes om hvilke verdier man ønsker å fremheve i et lokalsamfunn. Barna kan komme i skoletida på besøk og underholde, lese dikt og ha dansefremvisninger for et svært takknemlig publikum. Det er nyttig for barn å opptre i slike sammenhenger, og skolen har ved flere anledning invitert seg inn til omsorgssenteret nettopp for å gi barna denne erfaringen. Skolen kan bruke sansehagen til sine aktiviteter da området er åpent for alle til enhver tid– og barns lek utenfor de eldres vindu er en glede å se på i seg selv. Ungdomsskoleelever kan ha arbeidsuka, valgfaget “innsats for andre” uten at skyss blir en utfordring som hindrer muligheten for dette. Den største utfordringen for helse- og omsorgssektoren i tiden fremover er rekruttering av fagpersonell, og vi ønsker tidlig å presentere våre tjenester for skolebarn så de får kjennskap til oss og hvilke muligheter som fins i vår sektor. 

Da skolen ble rammet av brann, var det naturlig å bruke omsorgssenteret som storstue for både skolens ansatte og elever som ble berørte. Vi opplevde at det var nyttig og godt å ha to store enheter ved siden av hverandre. 

Skolehelsetjeneste
Det er ønskelig med eget kontor for helsesøster på ny skole til skolehelsetjenesten. 

I noen kommuner er helsestasjonen plassert på skolen med hele sin virksomhet– er dette noe som aktuelt for vår kommune? I dag er helsestasjon lokalisert på Fjelldal sammen med Tjeldsunds helsesøster, men vi må nok finne annen lokalitet nå som Skånland og Tjeldsund sammenslås. 

Evenes kommune trafikksikker kommune
På Liland er det liten gjennomgangstrafikk, noe som sannsynligvis vil gi mindre svevestøv som kan være helseskadelig for barn, spesielt barn  med luftveisproblemer. 

Evenes kommune, som er trafikksikker kommune, må ha i fokus hvordan trafikksikkerheten best kan ivaretas uavhengig av hvor ny skole lokaliseres.

Økonomi
På folkemøtet 8.mai ble det presentert et kostnadsoverslag for bygging av ny skole i Bogen og trinnvis utbygging på Liland. Evenes omsorgssenter er bekymret for Evenes kommunes økonomiske handlingsrom dersom vi velger å investere over 200 millioner i helt nytt skolebygg. Det er viktig for våre innbyggere å beholde dagens totale tjenestetilbud slik at investering i skolebygg ikke medfører uheldig kutt for våre innbyggere. 

På vegne av Evenes omsorgssenter

Stine Fedreheim
Helse- og omsorgsleder


Stian Ottem (11.5.2017):
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Dette er med tanke på framtiden og ikke bare det akutte problemet akkurat nå. Om vi ønsker at Evenes kommune skal vokse er det etter mitt syn mest hensiktsmessig å rive gamle Bogen skole og bygge helt nytt her. En trinnvis utbygging vil dra ut i tid over mange år, kanskje tiår og befolkningen vil sitte med en følelse av at de aldri fikk en ny skole. Tenk på framtid og vekst, ikke bare for våre barn men også våre barnebarn.


Liland IF (11.5.2017):
Synspunkt: Liland IF (LIF) har følgende kommentarer/innspill i forbindelse med lokalisering av ny skole - og eventuelt flerbrukshall og lokalisering av denne. 

LIF er eneste registrerte idrettslag i Evenes med organiserte idrettsaktiviteter.  Våre aktiviteter er primært rettet mot barn og unge. Idrettslagets mål er å gi flest mulig idrettstilbud lengst mulig.  Idrettslaget har i skrivende stund drøye 250 medlemmer. Alle, unntatt 5, bor i Evenes kommune. LIF gir også idretts- og folkehelsetilbud til ikke-medlemmer - slik at antallet brukere av våre tilbud er høyere enn medlemstallet. 

LIF sine synspunkter vedrørende lokalisering av skole - og eventuelt flerbrukshall eller gymsal: 

  • Det er er en stor fordel for LIF at skole og gymsal ligger i nærheten til idrettsanlegg – bl.a. i forhold til garderobe/dusj og nærhet mellom skole/gymsal og idretts- og treningsanlegg.
  • Fotballbanen til LIF brukes i dag periodevis mye av skolen  – både enkelttimer og hele dager. Skolen har også tilgang til klubbhus, med varme- og toalettfasiliteter.  Terskelen (for skolen) for å bruke anlegget vil bli mye større med større avstand mellom skole og anlegg.  
  • Gymsal vs flerbrukshall: en gymsal som den vi har dekker ikke foreningers behov for gymanlegg. Gymsalens kapasitet er idag i sprengt i perioden januar - april, for ukedagene mandag - torsdag. Gymsal brukes av andre foreninger i dag, men LIF alene ville kunne brukt alle treningstider hvis vi hadde hatt muligheten. Flerbrukshall vil dekke behov for treningstider, forutsatt større gymsal enn i dag.  LIF har forståelse for at dette vil innebære andre leiekostnader enn dagens.
  • Liland IF har bygd en buldrevegg i gymsalen på Liland skole.  Vi håper dette tilbudet blir videreført i et eventuelt nyanlegg.

Delta (11.5.2017)

Synspunkt: Delta Evenes vil ikke komme med noen anbefaling vedrørende lokalisering av ny skole i Evenes Kommune. Vi forutsetter at de som tar den endelige beslutningen i kommunestyret har fått all tilgjengelig informasjon og utredninger, som gjør dem i stand til å vedta bygging av en ny skole med de beste muligheter for elever og ansatte, hvor arbeidsmiljø, hms og ikke minst ansattes arbeidsplasser settes i sentrum!


Utdanningsforbundet (11.5.2017)
Synspunkt: «Ved nytt skolebygg skal vi se til at lover og forskrifter blir fulgt, og at elever og ansatte får de beste arbeidsforhold etter gjeldende normer. Men bygging av ny skole bør skje så fort som mulig enten den blir i Bogen eller på Liland.»


Jørn Rune Ottem (11.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: For å bygge opp et sterkt kommunesenter som vil være attraktivt for tilflyttende til regionen.


Gunn Merete Jakobsen (11.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Jeg synes skolen skal ligge i Bogen fordi det er kommunesenteret og fordi ungene skal slippe å gå på skole på et annleggsområde.


Edel Kirkestuen (11.5.2017) 
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Bogen er kommunesenteret, for å styrke, bygge opp dette senteret, bør det nå satses på en ny og moderne skole, som blir bygd under ett. Slik at elevene slipper å gå flere år på en byggeplass, det fortjener alle våre unger i kommunen. Det har vært drevet en trygg og sikker skole i mange år, elevenes sikkerhet har alltid vært ivaretatt. Både fjæra,fjell og naturområdet rundt har vært flittig brukt. Elevene kan sykle på gang og sykkelstien, rundt Strandvannet og på Sporet. I Bogen ligger tannlegen, så når elevene blir så stor at de ikke blir fulgt av foreldrene, så kan de gå dit selv. Ingen foreldre som må ordne seg fri fra jobb etc., for å hente/bringe. Bussforbindelse til Harstad/Narvik for de som skal til kjeveortoped. Skal vi bli en attraktiv kommune, for alle vi som bor her og alle de vi håper skal komme med årene, så må det satses nu.


Eldar Langseth (10.5.2017) 
Synspunkt: Bogen 
Begrunnelse: Før det blir avgjort hvor skole skal bygges må det foretas grunnundersøkelser. Det er fullt mulig å gjøre dette for begge tomtealternativ. Dette er en liten kostnad i forhold til det som kan påløpe av utgifter dersom dette ikke gjøres. Usikkerhet ang grunnforhold kan gi store økonomiske overraskelser for et byggeprosjektet. Dette er ikke synsing, men fakta som det finnes mange eksempler på. Noen av disse kan finnes med å søke på nett «Bygge på leire eller fjell». Det blir hevdet at taksameteret går og at vi har det travelt med å komme i gang med bygging. Det som er mest interessant er vel pris og når hele byggeprosjektet kan ferdigstilles. Ei trinnvis utbygging gjør at bygging vil foregå over en lengre periode. Dette medfører en ekstrakostnad som ikke er synliggjort, men som innebærer stor usikkerhet ang endelig pris. Eks flere riggkostnader, sikring av elever og lærere i byggeperiodene, og ikke minst prisstigning. Dersom det medfører riktighet at byggekostnader pr m2 skolebygg er doblet i løpet av siste 5-års periode bør vel dette også gi signaler om å bli tidligst mulig ferdig med bygging av ny skole. For et godt planlagt byggeprosjekt kan det innhentes anbud som gir en totalpris. Dette tilsier at et prosjektert skolebygg i Bogen, som et byggetrinn, kan avsluttes tidligere og samtidig gi en lavere totalpris en ei trinnvis utbygging av Liland skole.


Rakel Flaaten (10.5.2017
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Skal Evenes ha et godt og vitalt kommunesenter er det naturlig at skolen bygges i Bogen. Det er selvsagt en fordel at undervisningen kan foregå uten å måtte komme i konflikt med bygningsarbeidet (noe som igjen vil være besparende). Økonomi og kostnader spiller en stor rolle, og da mener jeg at grunnforholdene både i Bogen og Liland må utredes før endelig vedtak fattes. La oss ikke få oppleve negative overraskelser i ettertid, det har vi ikke råd til! Forøvrig er jeg sikker på at elevene våre vil få det godt uansett om det blir i Bogen eller på Liland.


Tove Solberg (9.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Skolen bør ligge i kommunesenteret som er Bogen. Iveland kommune med ca 1250 innbyggere, og som har tre tettsteder, har valgt å samle skole og rådhus på samme plass. De bygger opp et senter. dette er også i tråd med anbefalinger fra Heidi Ramsvik som er rådgiver stedsutvikling, Nordland fylkeskommune. Mange råder oss til å tenke stedsutvikling i kommunesenter. Bogen ligger langs E10, noe som jeg mener er positivt for kommunesenteret og ny skole. Grunnforholdene på Liland, både til skole og bussparkering (dersom denne skal bygges et annet sted enn i dag) bør undersøkes grundig FØR en bestemmer hvor ny skole skal ligge, og ikke etterpå. Jeg tror det lureste kommunen gjør, er å sette opp en ny skole i Bogen da dette vil ta kortere tid enn en trinnvis oppsetting. Sier som ordføreren på Ørlandet, se langt fram, og sikt høyt. Vi har valgt å være alene kommune, da må vi satse høyt, og ruste opp og ikke ned kommunesenteret. Ny skole i Bogen!


Bjørn-Ivar Kirkestuen (9.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Jeg mener Bogen er beste alternativ, med den enkle begrunnelse at Bogen er kommunesenteret. Da blir alt bygget i ett byggetrinn, ingen ekstra kostnader med opp/ned rigging av utstyr, hms etc. Hvorfor det ikke kan gjøres grunnundersøkelser på tomta Liland, virker litt merkelig. Synes ikke rådmann kom med noen gode svar på dette, da dette er et usikkerhetsmoment, og kan fort bli meget fordyrende. Uansett hvor skolen blir bygd, håper æ at Folkebiblioteket blir liggende i Evenes Samfunshus, Storstua til alle i Evenes. Men til slutt vil æ si, at vi må gjøre det beste for ungan, de skal overta etter oss. p.s. Skolen bør hete Evenes Skole eller Evenes Barne og Ungdomsskole.


Alf Kolsing (8.5.2017)
Synspunkt: Liland
Begrunnelse: Evenes skole bygd på Liland er det best økonomiske alternativet og også det mest «grønne» valget hvis administrasjonsbygget gjenbrukes. Stedsvalget Bogen innebærer en sløsing av tid og penger. Det vil ta tid for valgt arkitekt å tegne om skolen slik at den passer inn i ny tom, alt fra vinduer, park og hager, energiberegninger må gjøres på nytt. Det er også merkostnader med sanering av skolen i Bogen og ikke minst tar det tid å lage miljøplan, lage rivebeskrivelse, få inn anbud osv. Med stor sannsynlighet er det også miljøfarlige stoffer i bygningsmassen (PCB,osv) som generere kostnader av stor betydning. For Liland er det raskere å få i gang en byggestart i og med at det kan iverksettes bygging første trinn med en gang slik at ungene kan få en ny skole raskt. Neste blir å rive den gamle barneskolen som ikke er av samme størrelse som riveprosjektet i Bogen. Byggetrinn som kommer etter realiseres innenfor økonomiske rammer som er mulig for kommunen å håndtere. Noen Evenes væringer i Bogen er bekymret for grunnforholdene på Liland. Til det kan jeg dokumentert i skala 1:1 at det går fint å bygge skole på Liland. Til slutt: Det er faktisk slik at det også er dyrt å sprenge grøfter og groper.


Steinar Olaussen (8.5.2017)
Synspunkt:
Bogen
Begrunnelse: Jeg mener det er viktig for et kommunesenter å ha skole til barna, det vil også ha en positiv effekt for utviklingen av kommunesenteret. Ikke det at Liland er noe dårlig alternativ, men nå er det slik at det er Bogen som er kommunesenter, og å legge skole, barnehage, flerbrukshall, folkebibliotek etc. utenfor sentrum er vel noe vi bør tenke nøye gjennom. Å bygge trinnvis er fordyrende, mangelfull utredning kan også bli fordyrende. Så det kan hende det faktisk blir like dyrt eller dyrere å bygge på Liland? Har også hørt nevnt at skoletomten i Bogen kun skulle benyttes til formål for barn/ungdom, om dette er riktig? Hva skal vi bygge/bruke disse arealene til i fremtiden? Om det ikke blir bygd ny skole m.m på tomten.


Line Undheim (8.5.2017)
Synspunkt: Bogen
Begrunnelse: Jeg mener det er viktig å styrke kommunesenteret Bogen. Legges skolen til Liland er det med mulighet for barnehage, flerbrukshall, ungdomsklubb og folkebibliotek i fremtiden. Hva skjer da med kommunesenteret Bogen? Selvfølgelig skal vi tenke på barna. Er det beste for barna å gå på skole på en byggeplass? Å bygge trinnvis er fordyrende, grunnen på Liland kan være fordyrende osv. alt i alt blir det kanskje ikke så mye dyrere å bygge i Bogen? Gjør Evenes attraktivt med et kommunesenter med ny skole!


Turid Andreassen Fjellheim (7.5.2017)
Synspunkt: Liland
Begrunnelse: Penger spart ved å bygge på administrasjonsbygget, trafikksikkert område og omtrent mitt i kommunen.


Morten Korneliussen (3.5.2017)
Synspunkt:  Liland
Begrunnelse: Det beste argumentet for å bygge skolen på Liland er jo økonomien. 2 trinns utbygging. Ved å gjøre dette vil muligheten for å kunne ha råd til og utbedre f.eks de dårlige kommunale veiene, som kan skremme flere fra og ville flytte til kommunen. Det faktum at Bogen har mange flere bein å stå på tror jeg konsekvensene blir langt større for Liland hvis vi skulle miste skolen, enn for Bogen som dessverre mistet sin skole for ca 4 år siden. Ikke skulle få den tilbake. Så mener jeg at folkebiblioteket skal forbli i Bogen for å holde liv i kulturhuset, Samfunnshuset. Hele Evenes sin storstue. Og noe må kunne gjøres fra kommunen sin side for å støtte/hjelpe til i drifta av samfunnshuset. For å utvikle kommunesenteret Bogen må det gjøres noe med “indrefileten” i Bogen, Slaggen. Der må støperiet fjernes, området må oppgraderes, tilby YX ny tomt, og anlegge park, eller kanskje et mindre næringsareal, leiligheter i strandkanten. Her er det bare fantasien som setter grenser for hva man kan få til. Per i dag er Bogen i utvikling. Det er bygd 5 leiligheter, det er satt i gang bygging av 10 til. Det er bygd flere boenheter i Kleiva feltet enn på flere tiår. På Liland er det de siste årene blitt flere og flere hytte/fritidsbolig innbyggere og ikke fastboende. Og for å gjøre kommunen mer attraktiv for nye innbyggere så må vi utvikle hele kommunen, ikke bare kommunesenteret Bogen. Det må vel være mye bedre og møte fremtiden og eventuelt nye innbyggere i en samstemt kommune som drar i samme retning. Enn en kommune med masse splid og krangel i mellom bygdene.


Lodve A. Svare (19.4.2017)
Synspunkt:  Liland
Begrunnelse: 1) Skolen er på Liland i dag. 2) Liland er tilnærma midt i kommunen. 3) Tomta er størst og utbyggginga billigast på Liland. 4) Også for ein liten kommune som Evenes er det viktig å stå imot uheldige og unødvendige sentraliseringstendensar. Konkret inneber det å legge til rette for arbeidsplassar, aktivitetar og tenester FLEIRE stader i kommunen og nettopp ikkje samle flest mogleg funksjonar i Bogen.


Jørn Vidar Goos (6.4.2017):
Synspunkt: Liland 
Begrunnelse: 1. Pris ved delvis bruk av allerede eksisterende skole på Liland. 2 . Større tomtearealer. 3 . Liland ligger mer "sentralisert" i forhold til hvor de fleste elever kommer fra, og bidrar til minst mulig kjøring langs E10 for færrest mulig elever. Lykke til i den videre prosessen.


Glenn Bruun (5.4.2017):
Synspunkt: Liland
Begrunnelse: synes man fint kan bruke litt av det man allerede har, og spare litt penger på den måten, og skole på Liland er nok bedre med tanke på uteaktiviteter og areal. og er vell kanskje tryggere med tanke på E10 og ny vei som skal bygges, mindre trafikk på Liland.


 {jcomments off}