Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Samarbeid hjem - skole

liland-skole3

NY: >>Trafikkplan for Liland skole (klikk på lenke foran for å laste ned)


Rettigheter og plikter

> Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen.

Skolens ordensreglement: pdf  Ordensreglement (33.29 kB)

Mobbing
Evenes kommune har nulltoleranse mot vold, rasisme og mobbing. Her er skolens handlingsplan mot mobbing: pdf  Liland skole - handlingsplan mot mobbing (115.69 kB)

Her er lenker til nyttig informasjon:

> Elevenes psykososiale skolemiljø.
> Hvordan avdekke mobbing  
> Klage på mobbing 
> Manifest mot mobbing 

> Her kan du finne lenker til andre dokument som handler om grunnskolen.

RAMMER FOR SAMARBEID HEIM/SKOLE

OPPGAVE HVEM/ANSVAR

Planlegging av 1. foreldremøte – idéutkast til aktivitetsplan. Kopier av tidligere aktivitets-planer framlegges. Minimum en aktivitet høst og en vår.


Klassekontakt, kontaktlærer, på U-trinnet også tillitsvalgt elev. Kontaktlærer innkaller

Foreldremøte, 
2 pr år (høst og vår)
-klassekontakt er ansvarlig for referat.
Fellesinformasjon maks 30 minutter.


Klassekontakt, kontaktlærer, på U-tinnet også tillitsvalgt elev.

”Oppstartmøte”
avholdes før 10.sept.
Informasjon og gjennomgang av rammer for hjem – skolesamarbeid  

Rektor ansvarlig + FAU-leder. 
Alle lærerne/klassekontaktene møter

Evalueringsmøte om våren. Møtet legges fortrinnsvis på ettermiddag/ kveld.


Klassekontakt, kontaktlærer, på U-trinnet også tillitsvalgt elev. Teamleder innkaller

Gjennomføring av aktivitetsplan   
- hele året

Alle foreldre og elever/ kontaktlærere. Klassekontakt er pådriver for at aktivitetsplanene blir gjennomført.

 ROLLER/OPPGAVE

KLASSEKONTAKT

 • Kontakt med alle foreldre i klassen i løpet av skoleåret
 • Ta kontakt med nye foreldre tidlig
 • Møteplikt på FAU-møter. En representant har stemmerett
 • Tilbakemelding til kontaktlærer/bindeledd mellom foreldre og kontaktlærer
 • Skolen informerer om nye elever

KONTAKTLÆRER

 • Semester-brev høst og vår
 • Opplyse om treffetider på telefon
 • Delta i foreldremøter hvis det er behov
 • Legge aktivitetsplaner på nettet

Oppstartmøte

Alle klassekontakter/kontaktlærere kalles inn til fellesmøte hver høst. Ansvar: Rektor/ Leder FAU

Tema for møtet:

 1. Informasjon om hjem skole samarbeid, lovhjemler, rettigheter og plikter
 2. Gjennomgang av folder (kort) og rutiner for samarbeid.
 3. Behandling av evt. endringer av rutiner
 4. Planlegging på klassenivå av 1. foreldremøte og aktivitetsplanen for klassen.
 5. Hvis noen av partene(klassekontakter/kontaktlærere) på et klassetrinn har forfall på den aktuelle kursdagen, permitteres den andre parten etter pkt.1 og kontaktlærer har ansvar for å kalle inn til nytt møte.

EVALUERING

Hva skal evalueres?
Samarbeidet hjem - skole inneværende år og de rammer og rutiner vi har vedtatt (folderen)
Når: Møte på våren mellom klassekontakt og kontaktlærer.
Hvordan skal dette skje?
Kontaktlærer er ansvarlig for å kalle inn til møte mellom klassekontakt og kontaktlærer/elever på u-trinnet. På dette møtet går man gjennom folder og aktivitetsplanen punkt for punkt og oppsummerer på følgende punkt:
Hva fungerte?
Hva fungerte ikke? Hvorfor?
Endringer i samarbeid og rutiner?
Referat sendes rektor.
Rektor sammenstiller endringsforslag og sender disse ut i forkant av neste kursingsmøte/høst

VALG OG PROSEDYRER VED VALG AV KLASSEKONTAKT

Hvert trinn skal velge en klassekontakt + vara. Vara overtar som klassekontakt året etter og det velges ny vara. I 1. klasse og når andre forhold gjør det nødvendig velges klassekontakt for ett år og vara som over Klassekontakt har møte, tale og stemmerett i FAU. Vara har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett i FAU. Begge kan inneha verv i FAU. Klassekontaktene velges om våren.

 RUTINER FOR HE/M/SKOLE SAMARBEID OM DEN ENKELTE ELEV

Disse er nedfelt i lover og forskrifter. Kontaktlærer gir nærmere opplysninger om dette.