Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Middagsombringing

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Lovgrunnlag:
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a jfr.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr.6 bokstav b
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Formål:
 Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt
funksjonsevne
 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og
likestilling og forebygge sosiale problemer,
 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Tjenesten skal bidra til å sikre ernæring og kompensere for nedsatt evne til å gjøre innkjøp
eller tilberede middagsmat.

Tjenestetilbud:
Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder
eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Tjenesten er et tilbud som
skal forebygge ernæringssvikt hos hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som ikke
selv greier å lage middag.

Hvem kan få tjenesten:
 Personer som ikke er i stand/ har nedsatt evne til å tilberede sin egen middagsmat, har
nedsatt evne til å gjøre innkjøp eller er i risiko for underernæring.

Hva kan du forvente av tjenesten:
 Middagen er tilberedt på tradisjonell måte, hvor vi kun benytter førsteklasses råvarer.
 Kjøkkenet følger til enhver tid gjeldende lovverk og retningslinjer for produksjonsmåte
og ernæringssammensetning.
 Maten har en holdbarhetsdato på pakningen.
 Du kan bestille mat som er spesiallaget for allergikere, spesialkost etc.
 Dersom det av uforutsette grunner blir vesentlige endringer i menyen eller tidspunkt for
levering, skal du informeres om dette snarest..
 Vi mottar og behandler eventuelle klager.
 Middagsombringing kan bringes til ditt hjem 5 dager i uken, med middagspakker for
inntil 7 dager.
 Ved behov hjelper vi deg å bestille mat

Middag leveres ikke ut på helligdager.

Hva forventes av deg:
• Du gir tilbakemelding til hjemmetjenesten dersom du ikke er fornøyd med tilbudet.
• Du har mikrobølgeovn til sluttbehandling av maten.
• Levering av middag forutsetter tilgang til nøkkelboks dersom du selv ikke klarer å
åpne ytterdør.
• Du gir beskjed i god tid dersom du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta
middagsforsendelsen til avtalt tid.
• Maten blir ikke levert hvis du ikke er hjemme for å unngå bakterievekst i maten.

Hva koster tjenesten:
Prisene justeres årlig av kommunestyret. Det er mulig å bestille stor eller liten porsjon.
Tillegg for bringing

Kontakt:
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om middagsombringing eller du kan be andre hjelpe deg andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 
Søknadsskjema finner du her

Kommunen kontaktperson er avdelingsleder hjemmetjenesten: Odd Magne Hansen
eller pleie- og omsorgsleder Eli Konstanse Strømsberg