Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

TT kort (transporttjeneste for bevegelseshemmede)

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Lovgrunnlag:
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud fra Nordland fylkeskommune.

Formål:
Motvirke isolasjon og bidra til økt livskvalitet for bevegelseshemmede. I hht. Reglement for
bruk av TT-ordningen i Nordland fylke er ordningen et transporttilbud til personer bosatt i
Nordland, som på grunn av forflytningshemming har store vansker med å benytte ordinære
kollektive transportmidler.

Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig forflytningshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Kriterier for brukergodkjenning:
 Søker har bostedsadresse i kommunen.
 Søkere kan godkjennes ut fra varig fysisk eller psykisk forflytningshemning. Med varig
menes minimum to år. Det skal være en direkte sammenheng mellom den varige
forflytningshemningen og den manglende evnen til å benytte seg av det ordinære
kollektivtilbudet.
 Søkere må ha et individuelt transportbehov, og være i stand til å benytte seg av
transporttilbudet.
 Følgende forflytningshemning kan gi grunnlag for godkjenning, når andre forutsetninger er
oppfylt:
               -Blinde og sterkt svaksynte.
               - Personer som er helt avhengig av rullestol.
               - Andre sterkt forflytningshemmede brukere, etter særlig vurdering.

 Godkjenningen kan bli opphevet dersom en TT – bruker ikke lenger fyller
godkjenningskriteriene
 Personer som er godkjent som TT-brukere, men som ikke benytter seg av ordningen over
tid, kan trekkes ut av ordningen.

Kriterier som ikke er grunnlag for godkjenning
 Mangel på kollektivtilbud på hjemstedet er ikke grunn til å bli godkjent som TT-bruker.
 Naturlig alderdomssvekkelse er ikke alene grunn for å bli godkjent som bruker.
 Tidsbegrenset forflytningshemning, herunder også kronisk forflytningshemning som
knyttes til kun deler av året, er ikke grunn til å bli godkjent som TT-bruker.
 TT – ordningen er en individuell ordning, og brukerrettighet kan ikke tildeles en institusjon.
Beboere på institusjoner kan godkjennes på individuelt grunnlag hvis de for øvrig
tilfredsstiller kriteriene.
 Personer som har tilgang til egen bil faller utenfor ordningen. Dette gjelder også personer
som har fått stønad til bil etter lov om folketrygd.
 Personer under 10 år kan ikke godkjennes som TT – bruker.

Hva kan du forvente av oss?
 Vi behandler søknaden ut i fra gjeldende retningslinjer fra Nordland fylkeskommune.
 Evenes kommune oversender oversikt over innvilgende søknader til Nordland
fylkeskommune.
 Revurdering ved vedtakets opphør eller ved innmeldt endring.

Hva forventer vi av deg?
 Du gir oss nødvendige opplysninger i hht. søknad og fyller ut standard søknadsskjema.

Praktiske opplysninger
 Transporttjenesten er et fylkeskommunalt tilbud og den enkelte kommune tildeles et visst
antall hjemler.
 Retningslinjene er vedtatt av Nordland fylkeskommune, mens Evenes kommune behandler
alle søknader i hht disse.
 Når kommunens hjemler er utdelt, vil det ikke være mulig med ytterligere tildeling før det
blir en ledig hjemmel. Nye søkere kan dermed være kvalifisert ut fra retningslinjene, men
likevel ikke få tilbudet.

Kontakt:
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om TT kort eller du kan be andre hjelpe deg andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 
Søknadsskjema finner du her: 

Kommunen kontaktperson er ergoterapeut: Ingjerd Valbekmo