Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Trygghetsalarm

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Lovgrunnlag:
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men en del av kommunens helse- og omsorgstjenestetilbud. Vedtak om trygghetsalarm hjemles i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2.

Formål:
Trygghetsalarm skal være et bidrag til at innbyggere kan bo hjemme eller i omsorgsbolig så lenge som mulig. Trygghetsalarm skal bidra til økt trygghet i livssituasjonen. I en akuttsituasjon skal bruker ved hjelp av trygghetsalarm ha mulighet til å tilkalle hjelp.

Tjenestetilbud:
Trygghetsalarmen er koblet direkte til HT Safe (vaktselskap på Hamarøy). Når tjenestemottaker utløser alarm, vil det bli opprettet kontakt og vurdert om tiltak er nødvendig. Du må levere inn en liste over private kontaktpersoner som kan kontaktes dersom du utløser alarm. Innbyggere som ikke har kontaktpersoner, kobles direkte til hjemmetjenesten etter avtale. HT Safe kontakter kontaktpersoner når innbyggeren trenger hjelp.

Hvem kan få tjenesten:
 Trygghetsalarm tildeles etter vurdering av ditt funksjonsnivå, din sykdom og/eller din alder.
 Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Den som får tildelt trygghetsalarm må av helsemessige grunner ha en høy risiko for å skade seg, og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.
 Personer som på grunn av helsetilstand og/eller boforhold er helt avhengig av trygghetsalarm for å oppnå kontakt med hjelpeapparatet

Hva kan du forvente av tjenesten:
 Vi monterer trygghetsalarmen hjemme hos deg og gir deg opplæring i bruk av denne
 Ved bruk av alarm skal utrykningstiden vanligvis ikke overstige 45 minutter, men vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra meldt hjelpebehov.

Hva forventes av deg:
 Du bruker trygghetsalarmen kun ved behov for rask bistand.
 Du bes primært om å levere inn en liste over kontaktpersoner som vi kan kontakte ved behov for utrykning.
 Du klargjør og tar kostnadene ved opprettelse av telefonlinje.
 Du eller dine nærmeste pårørende gir beskjed dersom behovet for trygghetsalarm opphører
 Montering av trygghetsalarm forutsetter oppmontering av nøkkelboks og utplassering av ekstra husnøkkel i denne.

Tjenesten omfatter ikke:
Alarmen skal ikke benyttes som kommunikasjonsmiddel med hjelpeapparatet i situasjoner der du ikke har akutt behov for hjelp.

Hva koster tjenesten:
Leie/serviceavgift: Årlig avgift, sats fastsettes av kommunestyret. Kommunen sender regning kvartalsvis.

Kontakt:

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm eller du kan be andre hjelpe deg andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 
Søknadsskjema finner du her

Kommunen kontaktperson er avdelingsleder hjemmetjenesten: Odd Magne Hansen
eller pleie- og omsorgsleder Eli Konstanse Strømsberg