Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Gebyr etter matrikkelloven

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Betalingssatser

Vedtatte gebyrer 2018

 

Lovhjemmel:

         

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven  § 32, forskriftene § 16.

   

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

   

1.1.1  Oppretting av grunneiendom og festegrunn

   
Areal fra           0 -   100 m²      6 000    

Areal fra       100 -   500 m²

   

11 500

   

Areal fra  501  - 1500 m²

   

18 703

   

Areal fra 1501 – 2000 m²

   

20 445

   

Areal fra 2001 – 2500 m²

   

22 173

   

Areal fra 2501 – 3000 m²

   

23 916

   

Areal fra 3001 – 3500 m²

   

25 652

   

Areal fra 3501 – 4000 m²

   

27 388

   

Areal fra 4001 – 4500 m²

   

29 125

   

Areal fra 4501 – 5000 m²

   

30 858

   

Areal fra 5001 m² pris pr. påbegynt da.

   

2 000

   

 

         

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

   

Areal fra       0 -   500 m²

   

11 500

   

Areal fra   501 - 1500 m²

   

18 703

   

Areal fra 1501 - 5000 m²  pris pr. påbegynt 0,5 da

   

1 736

   

Areal fra 5001 m² pris pr. påbegynt da

   

2 000

   

 

         

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

   

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon følger satsene i pkt. 1.1.1

     

 

         

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

   

Gebyr lik oppretting av grunneiendom 1.1.1

   

Volum fra 0 – 2000 m³

   

20 508

   

Volum fra 2001 m³ pris pr. påbegynt 1000 m³

   

2 000

   

 

         

1.1.5  Registrering av jordsameie

   

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

   

 

         

1.1.6  Oppretting av punktfeste

   

Halvparten av minstegebyret i pkt. 1.1.1, hvis oppmåling ikke er nødvendig.

   

Ved oppmåling betales timepris i tillegg til grunnbeløp.

   

 

         

1.1.7  Fradeling av teig

   

Teiger opp til 5000 m² følger gebyrsatsene i pkt. 1.1.1

   

Teiger over 5000 m²: Sats som for teiger opptil 5000 m² + medgått tid.

   

 

         

1.1.8  Fradeling av areal til jordbruksformål

   

Gebyr + medgått tid

   

19 000

   

 

         

1.1.9  Fradeling av areal som ikke krever oppmålingsforretning

   

For fradeling av areal hvor grensene tidligere er innmålt, kreves halvparten av minstegebyret i pkt 1.1.1

   

 

         

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

   

Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5.  I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

   

 

         

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

   

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50% av gebyrsatsene etter 1.1 og 2.1

   

matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres,

 

 settes til 50% av gebyrsatsene etter 1.1 og 2.1"

             

 

         

1.3 Grensejustering

   

 

         

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

   

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

   

Areal fra     0 – 250 m²

   

7 500

   

Areal fra 251 – 500 m²

   

11 500

   
           

1.3.2  Anleggseiendom

   

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

   

Volum fra     0 –   250 m³

   

10 022

   

Volum fra 251 – 1000 m³

   

11 356

   

 

         

1.4 Arealoverføring

   

 

         

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

   

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

   

Areal fra     0 – 150 m²

   

5 188

   

Areal fra 151 – 300 m²

   

6 679

   

Areal fra 301 – 500 m²

   

8 687

   

Areal fra 501 – 1000 m²

   

12 023

   

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret

   

2 672

   

 

         

1.4.2  Anleggseiendom

   

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen,
ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

   

Volum fra     0 – 250 m³

   

8 687

   

Volum fra 251 – 500 m³

   

12 023

   

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret

   

1 289

   
           

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

   

For 1 punkt

   

2 500

   

For 2 punkter

   

4 000

   

For overskytende grensepunkter,

   

1 500

   

Ved utsetting av grensemerke som har blitt fjernet, kreves et gebyr

   

3 500

   
           

1.6  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

   

Kun innmåling av eksisterende merker

             

1 punkt

 

pluss medgått tid

2 500

   

For ny-markering av inntil 2 punkter

   

4 000

   

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

   

1 500

   

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

   
           

1.7 Privat grenseavtale

   

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

   

4 000

   

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

   

1 500

   

Billigste alternativ for rekvirent velges.

   

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).

   
           

1.8  Timepris

   

Timepris for arbeid etter matrikkelloven

   

900

   
           

1.10  Betalingbestemmelser

   

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

   

Gebyret kan kreves inn etterskuddsvis.

   
           

1.11  Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

   

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

   
           

1.12  Utstedelse av matrikkelbrev

   

Matrikkelbrev inntil 10 sider

   

350

   

Matrikkelbrev over 10 sider

   

500

   

Bekreftet kopi av gml målebrev og skyldelingsforretninger fra arkiv

-

 

250

   
               

Digitale kart: SOSI fil av grunnkart og FKB-B  henvises det til kartverkets nettside for bestilling og priser. www.kartverket.no