sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Gebyr etter matrikkelloven

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Betalingssatser

Vedtatte gebyrer 2017

 

Lovhjemmel:
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven  § 32, forskriftene § 16.
Foreslås økt med 3,0 % til følgende priser:
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1  Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra       0 -   500 m² 8 906
Areal fra  501  - 1500 m² 17 812
Areal fra 1501 – 2000 m² 19 471
Areal fra 2001 – 2500 m² 21 117
Areal fra 2501 – 3000 m² 22 777
Areal fra 3001 – 3500 m² 24 430
Areal fra 3501 – 4000 m² 26 084
Areal fra 4001 – 4500 m² 27 738
Areal fra 4501 – 5000 m² 29 389
Areal fra 5001 m² pris pr. påbegynt da.   1 272
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra       0 -   500 m² 8 883
Areal fra   501 - 1500 m² 17 812
Areal fra 1501 - 5000 m²  pris pr. påbegynt 0,5 da 1 653
Areal fra 5001 m² pris pr. påbegynt da 1 272
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon følger satsene i pkt. 1.1.1 
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr lik oppretting av grunneiendom 1.1.1
Volum fra 0 – 2000 m³ 19 531
Volum fra 2001 m³ pris pr. påbegynt 1000 m³ 1 272
1.1.5  Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
1.1.6  Oppretting av punktfeste
Halvparten av minstegebyret i pkt. 1.1.1, hvis oppmåling ikke er nødvendig.
Ved oppmåling betales timepris i tillegg til grunnbeløp.
1.1.7  Fradeling av teig
Teiger opp til 5000 m² følger gebyrsatsene i pkt. 1.1.1
Teiger over 5000 m²: Sats som for teiger opptil 5000 m² + medgått tid.
1.1.8  Fradeling av areal til jordbruksformål
Gebyr + medgått tid   17 812
1.1.9  Fradeling av areal som ikke krever oppmålingsforretning
For fradeling av areal hvor grensene tidligere er innmålt,  kreves halvparten av minstegebyret i pkt 1.1.1
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5.  I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 2.1
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal fra     0 – 250 m²   5 089
Areal fra 251 – 500 m²   7 633
1.3.2  Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den
maksimale grensen settes til 1000 m³
Volum fra     0 –   250 m³ 9 545
Volum fra 251 – 1000 m³ 10 815
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal fra     0 – 150 m² 4 941
Areal fra 151 – 300 m² 6 361
Areal fra 301 – 500 m² 8 273
Areal fra 501 – 1000 m² 11 450
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret 2 545
1.4.2  Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen,
ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum fra     0 – 250 m³ 8 273
Volum fra 251 – 500 m³ 11 450
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret 1 228
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For 1 punkt  1 904
For 2 punkter 2 500
For overskytende grensepunkter, 1 250
Ved utsetting av grensemerke(r) som har blitt fjernet, - gebyr 3 084
1.6  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
Kun innmåling av eksisterende merker Medgått tid, Pr time

958

1 punkt 3 181
For ny-markering av inntil 2 punkter 4 500
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 500
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Medgått tid, Pr time

958

1.7 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 3 706
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 926
Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).
1.8  Timepris
Timepris for arbeid etter matrikkelloven   958
1.10  Betalingbestemmelser
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.
Gebyret kan kreves inn etterskuddsvis.
1.11  Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
1.12  Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 214
Matrikkelbrev over 10 sider 432