Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Utleieregler skolen

Skrevet av Kjersti Markusson . i kategorien Utleieregler

UTLEIEREGLER FOR SKOLEANLEGGENE I EVENES KOMMUNE

GENERELT
1. Det er en forutsetning at skolelokaler og uteanlegg utenom skoletida skal kunne nyttes til ulike kulturaktiviteter. Skolekjøkkenet leies som regel ikke ut. Skoleanleggene er som regel stengt i skoleferiene.

2. Evenes kommunestyre kan delegere til rådmannen å ivareta kommunens interesser i utleiespørsmål.

3. Rektor og vaktmester ved den enkelte skole skal føre tilsyn med bruken av skolelokaler og uteanlegg som nyttes utenfor skoletida og avgjøre utleie.

4. Det skal vises toleranse ved utleie av rom og anlegg. Leie av møterom m. v. er ikke avhengig av bestemte religiøse eller politiske oppfatninger.

5. Anmodning om leie skal framsettes i god tid på forhånd. Lag og foreninger som ønsker leieavtale for hele skoleåret må kontakte skolene innen 01. september. Rektor og kulturkonsulent utarbeider en utleieplan innen 10.september. Regningen blir utsendt leietakerne etter oppgave fra rektor to ganger i året (hvert halvår)

6. Leietakeren er ansvarlig for skader på rom og utstyr.

7. Det er forbudt å nyte alkohol innenfor skolens område. Røyking er forbudt innendørs. I skoletida gjelder røykeforbudet hele skolens område.

8. Leietakeren har ansvaret for ro og orden under bruken av skoleanlegget.

9. Bruken av husene /anlegget utenfor skoletida må ikke føre med seg ulempe for skolens vanlige arbeid. Utleie av kroppsøvingsanleggene i skoletida  må bare unntaksvis komme på tale, og da fortrinnsvis på slutten av dagen dersom skolen ikke skal nytte anlegget mer den dagen. Renholdet av kroppsøvingsanleggene på Liland skjer av skolens tilsatte personale. Ellers vurderes rengjøringsbehov /- måte i hver enkelt tilfelle av rektor eller vaktmester.

Vaktmesteren skal kontrollere at alt er i orden etter bruk av rom/anlegg. Kontrollen skal primært utføres innenfor normal arbeidstid.

10. Retningslinjer for utleie skal sendes de som søker om å få leie lokaler. En leietaker som ikke retter seg etter disse bestemmelsene kan nektes adgang til anlegget.

11. Dersom tildelt leietid ikke vil bli benyttet må leieren gi beskjed om dette senest  48 timer før det avtalte leietidspunktet. I motsatt fall må leieren betale for tildelt leietid.

12. For bruk av hus/anlegg gjelder de vedtatte politivedtekter herunder evt. lukningsvedtekter. Lokaler leies ikke ut til offentlig fest.

 ØKONOMI 
13. Skolens ledelse plikter så langt det er mulig å samle aktivitetene på bestemte ukedager for å spare utgifter til renhold. Utleie av skolelokaler konsentreres på 4 dager pr uke i tidsrommet mandag- fredag – fra skoleslutt til kr 21:00, evt. med utvidet åpningstid til kl 22:00 en kveld i uka. Ved behov kan utleie av lokalene skje alle fem virkedager. Rektor/vaktmester må legge forholdene til rette slik at hele åpningstida kan benyttes. Når det gjelder utleie til inntektsgivende formål, vurderes dette i hvert enkelt tilfelle.

14. Arrangement som går i skolens regi får gratis lokaler.

15. Det skal ikke betales leie til 
a) Møter, kurs, fritidsaktiviteter m. v. i regi av den enkelte skole(samarbeidsorganene og støtteorganisasjonene), likedan de tilsattes fagorganisasjoner og politiske parti og Evenes skolekorps – til ordinære møter/øvinger.
b) Kommunale møter, kurs og arrangement, eller de arrangement der kommunen er forpliktet/har vedtatt å tilby gratis lokaler.
c) Lag/organisasjoner i Evenes kommune som driver arbeid med ungdom under 20 år. De får benytte klasserom, gymsal og svømmebasseng gratis til aktiviteter for denne aldersgruppen – under forutsetning av betryggende tilsyn. Det forutsettes at minimum 75% av deltakerne er under 20 år. I motsatt fall betales leie i hht. pkt 16.
d) Lag/organisasjoner fra Evenes kommune som arrangerer ikke inntektsgivende stevner/arrangement i helgene. Foreningene må selv sørge for renholdet, j.fr pkt 9 siste avsnitt, eventuelt betale for renholdet.

 Pkt.15 a) –c) gjelder kun ved utleie i perioden mandag – fredag. Ved utleie av skolelokalene utover de faste dagene betales leie etter pkt. 16. Unntak fra denne regelen er pkt.14.

16. Det skal betales leie ved utleie til:

a) Svømmegrupper, idrettsorganisasjoner og trimgrupper som leier kroppsøvingsanlegget etter følgende satser:

1. Svømmehall m/ dusj og garderober kr  210,-   pr time
2. Gymsal m/ dusj og garderober kr  160,- pr time
3. Svømmehall/gymsal m/ dusj og garderober kr  230,- pr time
4. Varmebad kr. 40 pr gang. Familier med barn under 18 år betaler maks kr 105, - pr gang for varmebading. 
Jfr kommunestyresak 116/82 vedr. minste gjennomsnittlige deltakerantall på 25

17. Om leietakeren og uteleieren ikke er enige om tolkningen av dette reglementet, blir saken avgjort av rådmannen eller den han bemyndiger.

18. Reglementet er gyldig fra det tidspunkt vedtak foreligger. Leieprisene for skoleanleggene vurderes deretter hvert annet år.
 
Godkjent av kommunestyret i sak 99/96, den 10.12.96. Revidert 08.01.04, deretter indeksregulert og korrigert for endring i skolestruktur fra 1.8.2013.