Spørsmål om kommunereformen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Kommunereformen - Spørsmål og svar

Sprsml ikonDette er spørsmål vi har mottatt fra våre lesere om kommunereformen. 

Har du faktaspørsmål du ønsker vi skal prøve å besvare, send ditt spørsmål >>her

  

  


Spørsmål 25.4.2016: Hvordan blir det med legetjeneste og legevakt dersom det blir endret kommunestruktur?

Svar: Uavhengig av kommunereformen vil befolkningen i dette området ha behov for helsetjenester. Evenes kommune vil tilby sin befolkning legetjenester også i fremtiden, og målsettingen er å videreføre ETS Medisinske senter uavhengig av hvilke kommuner som skal samarbeide om denne tjenesten.  

Legetjenesten (fastlegene) i ETS er private næringsdrivende, og kan i prinsippet etablere seg hvor de vil. Kommunen styrer hvor det skal stilles kommunale lokaler til disposisjon, legene er ikke pliktig å benytte disse men kan etablere seg i andre lokaler. Vi ser derfor at i mange større kommuner er flere legekontorer, både i kommunale og private eide lokaler. Innbyggerne står i dag fritt til å velge fastlege hvor de ønsker. Dersom Skånland (som er vertskommune for ETS medisinske senter) går sammen med annen kommune enn Evenes og Tjeldsund, er det opp til ny kommune om det fortsatt skal stilles kommunale lokaler til disposisjon på Evenskjer. ETS-området har i dag 6 fastleger, dette indikerer at det er grunnlag for 6 fastleger i dette området også etter kommunereformen.

Når det gjelder legevakt er det kommet ny akuttforskrift. Økte kompetansekrav gjør at legevakt i ETS medfører økt vaktbelastning noe som igjen vil kunne virke negativt i forhold til den hittil stabile legedekningen i ETS. Dersom vi ser at legevakt i ETS ikke kan opprettholdes, kan det være aktuelt med en løsning der legevakten i ETS er åpen til ut på kvelden, men at den om natten er lokalisert i annen kommune. 

Spørsmål 20.4.2016: Spørsmål: Hva blir å skje med felleskjøkkenet på Liland dersom vi slår oss sammen?

Svar: Dette blir i så fall en del av diskusjonen etter at eventuelt vedtak er fattet. Er ikke omfattet av utredninger så langt, bortsett fra i fakta- og intensjonsgrunnlaget for ETS (s.35): Det vurderes en samling av fellesfunksjoner som for eksempel: 
• Kjøkken for institusjonsdrift og hjemmeboende 
• Drift og formidling av tekniske hjelpemidler

Spørsmål 15.4.2016: Jeg lurer på hvordan legevakt jeg må forholde meg til dersom vi blir slått sammen med Narvik? Må jeg dra til legevakten i Narvik, eller kan jeg fortsatt bruke ETS medisinske senter?

Svar: Dette har ikke har diskutert i forhandlingene, så det blir en betraktning fra redaktøren. Legevakt generelt er utsatt for endringer grunnet ny akuttforskrift og økte kompetansenkrav til legevaktsleger. Dette kan medføre endring for ETS uavhengig av kommunereformen. I første omgang vil vi søke å redusere ulempe ved endring (legevakt i en av byene) ved å øke åpningstiden ved ETS medisinske senter.

Spørsmål 6.2.2016: Busstilbudet for vg.elever til Harstad, hvordan påvirkes dette av Komm.sammenslåingen; Evenes med Narvik ? Og Evenes med Skånland/tjeldsund?

Svar: Det er fylkeskommunen som har ansvar for både videregårende skole og samferdsel. Utgangspunktet her er en grenseavtale mellom Nordland og Troms som sier at Nordland kjøper skoleplass i Troms (og omvendt) der alternativet er at eleven må bo på hybel i Nordland. Ut fra dette settes det også opp buss. Så her er det nok slik at så lenge grenseavtalene står og elevene får skoleplass i nabofylket, så går det også buss. 

Spørsmål 6.2.2016: Er det virkelig sant at folkeavstemning ikke er bindende?

Svar: Ja, det er nok slik. Det følger av det representative systemet som er grunnleggende i norsk demokrati: Vi velger noen som representerer oss. Det følger også av kommunelovens § 6: "Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak". Så en folkeavstemning er et råd til kommunestyret om hvilket vedtak de bør treffe. 

Spørsmål 3.2.2016: I intensjonsavtalen for ETS står det at ETS skal tilhøre Troms Fylke, hvorfor? (finner ingen begrunnelse for det)

Svar: Dette har ikke vært noe stort tema i drøftingene, slik at dette kan ikke besvares herfra. Anbefaler at spørsmålet rettes til politisk miljø som kan ha ulike begrunnelse for fylkestilhørighet. Spørsmålet kan også rettes til politisk miljø idet kommunestyret skal behandle avtalen i møte 11.2.2016. 

Spørsmål 28.1.2016: 1: I intensjonsavtalene er det gjort vedtak om oppvekstsenter i "Evenes". Finnes det noen garanti, for at vi får et oppvekstsenter etter ei sammenslåing?  2: Hva skjer med Kraftforsyninga ve et samslåing "ETS"? / "Narvik"?  3:Kan vi avbryte sammenslåinga, hvis vi ikke blir fornøyd med den endelige sammenslåingsavtalen, som skal være "Grunnloven" for et sammarbeid, selv om Kommunestyret har avgjort at vi skal slå oss sammen med Narvik/ETS?

Svar: 1: Intensjonsavtalene garanterer ingen ting, det er partenes hensikter for ny kommune. Dette kan endres av kommunestyre for ny kommune. Vi vil nok ha kommet så langt med dette at dette ikke kan snus før ny skole er ferdig. Intensjonsavtalene er til å stole på så lenge forutsetningene (bl.a. økonomi) holder. 2: Kommuner som slår seg sammen, gjør det som andre virksomheter: Både gjeld og eiendeler overføres til ny virksomhet. 3: Stortinget skal vedta ny kommunestruktur i juni 2017, slik vi ser det er det neppe noen vei tilbake etter dette.

Spørsmål 27.1.2016: Hva står i programmene til de ulike partiene i kommunestyret, når det gjelder kommunesammenslåing?

Svar: Det vil bli for omfattende å ta en gjennomgang av alle programmene. De ligger ute på kommunens hjemmeside under hvert parti: http://www.evenes.kommune.no/lokaldemokratipolitikk-rad-og-utvalg/partier-i-evenes 

Spørsmål 27.1.2016: Vil kommunesammenslåing med Narvik medføre at det vil måtte brukes mer penger på å 100 % frikjøpe flere politikere enn bare ordføreren? Narvik kommune har jo i dag flere enn bare ordføreren som er heltidspolitiker.

Svar: Dette er ikke diskutert, bare politisk styringsform som ligger i fakta- og intensjonsgrunnlaget for Ofoten. Den nye kommunen - uansett alternativ - vil måtte ta stilling til dette når den nye kommunen skal utvikles. 

Spørsmål 27.1.2016: Ja/nei spørsmål til ordfører og alle kommunestyrerepresentantene: Vi du respektere og følge resultatet av den rådgivende folkeavstemningen?

Svar: Kommunestyret kan ikke vedta hvordan resultatet skal behandles, så dette spørsmålet må tas opp med den enketre representant, evt. også partiene. 

Spørsmål 26.1.2016: Hva mener rådmannen og ordføreren er beste løsning?

Svar: Enn så lenge er begge lyttende, og avventer at forhandlingene i de forskjellige alternativene skal bli ferdige. Da vet vi mer om hva de går ut på. Rådmannen skal avgi sin utredning til kommunestyret i juni. Ordfører vurderer om han skal gå ut med sitt når han har bestemt seg, uansett må han stemme for sitt syn når saken behandles i kommunestyret.

Spørsmål 26.1.2016: Hva vet vi om fylkesgrensen, flyttes den sørover?

Svar: I ETS-alternativet er man enige om at en eventuell ETS-kommune skal tilhøre Troms. Det kan ellers tenkes at fylkesgrensene endres, dette er en debatt vi ikke er involvert i. 

Spørsmål 26.1.2016: Hvis ETS-alternativet blir vraket og Evenes går sammen med Narvik, vil man da holde åpent om deler av gamle Evenes kommune kan bli sammenslått med den kommunen Skånland velger å gå inn i. Da f.eks. Evenesmark?

Svar: Spørsmålet er selvsagt åpent, og også slike grensejusteringer omfattes av kommunereform. Initiativtet til slik justering bør komme fra innbyggere i den aktuelle delen av kommunen, gjerne med forslag om hvor ny grense bør gå.

Spørsmål 25.1.2016: Hva skjer hvis Evenes vil være egen kommune (tvangssammenslåing)?

Svar: Staten forventer at kommunene utreder også dette (0-alternativet: ingen endring). Her forventes at vi må synliggjøre hvordan egen kommune skal kunne drive morgendagens oppgaver. Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag vurdere kommunestrukturen innen 1.10.2016, og dette vil være forarbeid for Regjeringens forslag til Stortinget. Det er flertall i Stortinget for kommunereformen, men ulikt syn mellom partiene på grad av frivillighet eller ikke. Så til det siste tør vi ikke spå.  

Spørsmål 25.1.2016: Jeg lurer på hva som skjer dersom det blir ETS. Er det noen tanker om "sentrum" og hvilke institusjoner som skal trekkes dit, som. f.eks. rådhus med adm.?

Svar: Det er avklart at Evenskjer blir kommunesenter. Bortsett fra funksjoner som bør ligge i rådhus (ordfører, rådmann m.m.) ser en for seg at funksjoner fordeles (funksjonsdelingsmodell). Dette kan bety at lønnskontor ligger en plass i et tidligere rådhus, post/arkiv annen plass etc. Samme funksjonsdeling ligger til grunn for Ofoten/Narvik, mens en for Harstad m.fl. skal jobbe med dette i neste fase.

Spørsmål 21.1.16: Dersom dagens kommuner ikke kan bestå, er det kanskje like greit å slå sammen Ofoten og Sør-Troms til en regionkommune, og gjerne fjerne fylkeskommunene. Flere har tatt til ordet for det tidligere. Er dette et uaktuelt alternativ?

Svar: I dag er dette et uaktuelt alternativ fordi aktuelle kommuner ikke ønsker det. Her tør vi ikke spå om framtiden. Når det gjelder fylkeskommunen er denne også omfattet av kommunereformen, og her foregår tilsvarende prosesser. For eksempel skjer det f.t. drøfting om å slå sammen Nord- og Sørtrøndelag, og at noen kommuner sør i Nordland går til Trøndelag.  

Spørsmål 20.1.16: Blir det folkeavstemning?

Svar: Kommunestyret skal behandle sak om rådgivende folkeavstemning den 11. feberuar 2016. Blir folkeavstemning vedtatt, vil vi komme tilbake med fyldig informasjon om gjennomføring av denne. 

 

lik-oss-p-facebook